Půjčování lyžařské výzbroje

Ošetřování a půjčování lyžařské výzbroje, která je v majetku školy

1) Za evidenci, údržbu a půjčování lyžařského vybavení odpovídá správce kabinetu TV.
2) Lyžařské vybavení lze půjčovat:

  • Žákům školy, přednostně těm, kteří jedou na LVVK.
  • Instruktorům LVVK – na školní lyžařské zájezdy a instruktorské kurzy
  • Zaměstnancům gymnázia a jejich dětem

3) Pořadí půjčování lyžařského vybavení se řídí pořadím nahlášených zájemců o zapůjčení.

4) Vypůjčená lyžařská výstroj a výzbroj se žákům jedoucím na LVVK půjčuje předem na nezbytně nutnou dobu pouze za účelem vydání certifikátu o jejich správném seřízení.

5) Ceník za zapůjčení platí pro všechny jmenované v bodě 2. s výjimkou zaměstnanců školy, těm je lyžařská výstroj a výzbroj zapůjčena zdarma.

Ceník:

  • Sjezdové lyže: 50 Kč/den
  • Běžecké lyže: 30 Kč/den
  • Sjezdové boty: 30 Kč/den
  • Běžecké boty: 20 Kč/den
  • Lyžařské hole (sjezdové i běžecké): 10 Kč/den
  • Lyžařský vak: 5 Kč/den

6) LVVK pořádaný gymnáziem trvá z hlediska zapůjčení lyžařské výstroje a výzbroje zpravidla 7 dní.

7) Přesnou evidenci o zapůjčování lyžař s částkou za půjčovné vede na předepsaném formuláři správce kabinetu TV. Každý LVVK má svůj vlastní formulář. Originál tohoto formuláře s vybranou částkou předá správce kabinetu hospodářce školy.

8) Lyžařské vybavení musí být stále umístěno v kabinetu TV. Instruktoři si mohou lyžařskou výzbroj odnést jeden den před odjezdem na akci. Pokud je odjezd akce stanoven na neděli, mohou si ji vyzvednout již v pátek.

9) Pokud je lyžařské vybavení v opravě, musí od ní mít správce kabinetu doklad.

10) Za dodržování tohoto nařízení odpovídá správce kabinetu TV a níže podepsaní pracovníci.

11) Toto nařízení nabývá účinnosti dne 20. 1. 2015 a nahrazuje nařízení z 1. 9. 2009.

V Týně nad Vltavou, dne 20. 1. 2015

Odpovědné osoby:
Mgr. Marek Schwarz – správce kabinetu
Jana Ratajová – ekonomka školy
Zdeňka Pourová – pokladní školy