Základní údaje o škole

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13
Tel.: 720 162 336 (mob. řed.)
reditel@gtnv.cz

Tel.: 702 162 840 (mob. sekret.)
sekretariat@gtnv.cz
IČ: 60076062, bank. spojení: ČSOB č.ú: 214528329/0300


Vltavotýnské gymnázium se nachází v klidném prostředí na okraji malebného jihočeského městečka Týn nad Vltavou. Jedná se o osmileté gymnázium, čtyřletý studijní cyklus není otevírán.
Přímo v budově školy se nachází školní kuchyně s jídelnou, ve které se žáci mohou stravovat. Škola je obklopena zelení se spoustou travnatých ploch používaných pro sport a relaxaci žáků. Žáci sportují také v menším školním gymnastickém sále a v moderní městské sportovní hale.

Kapacita školy je 240 studentů. Jsme tedy relativně malá škola, učitelé své žáky velmi dobře znají, což přispívá k přátelské a tvůrčí atmosféře. Poradními orgány ředitele školy jsou školská rada, rodičovské sdružení a studentská rada.

Ve škole se vyučuje dvěma cizím jazykům, anglickému a německému, nepovinně lze studovat např. ruský jazyk. Výbornou úroveň má jak výuka humanitních, tak i přírodovědných předmětů.
Při vyučování jsou využívány moderní informační a komunikační prostředky včetně interaktivních sestav. Škola disponuje 2 počítačovými učebnami a jazykovou učebnou vybavenou nejnovějšími informačními a komunikačními technologiemi.

Velmi dobrých výsledků dosahují naši studenti v různých předmětových olympiádách, soutěžích a projektech. Úspěšní jsou také v rozličných srovnávacích testech, v oficiálních od MŠMT nebo od společnosti SCIO. V minulých školních letech složili všichni studenti závěrečného ročníku úspěšně maturitní zkoušku s účastí státu, zpravidla již v 1. jarním termínu. Zpravidla všichni absolventi pokračují ve studiu na některé z vysokých škol doma nebo v zahraničí.

Na gymnáziu dlouhodobě a kvalitně funguje tzv. PEER program, jehož hlavním úkolem je eliminovat sociálně patologické jevy mezi studenty. Mezi tradiční akce školy patří Den otevřených dveří, Vánoční akademie, Sportovní dny, projektové dny a maturitní ples. V roce 2018 byla obnovena tradice studentského majálesu.
V roce 2018 proběhla z evropských dotací modernizace odborné učebny fyziky a laboratoře chemie. Zároveň byl vybudován moderní venkovní výtah, který zajistil kompletní bezbariérovost školy.

V následujících letech škola ve spolupráci se zřizovatelem připravuje kompletní rekonstrukci školní kuchyně a jídelny a odvodnění objektu gymnázia.

Ředitel gymnázia
Mgr. Milan Šnorek