Novinky

Dějepisná exkurze do Lidic

 

 V úterý 15. května 2018 se žáci kvarty a septimy zúčastnili jednodenní dějepisné exkurze do Lidic. Je to bezesporu jedno z nejvýznamnějších památných míst nacistického teroru z období II. světové války v Evropě. 
Pokračování článku 

Štítky: |

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

I) Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky

Ředitel Gymnázia, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 (dále jen ředitel školy) rozhodl v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, o konání 2. kola přijímací zkoušky do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2017/2018, kód studijního oboru 79-41-K/81, studijní obor Gymnázium (dále jen přijímací zkouška).

II) Termín přijímací zkoušky

Ředitel školy stanovil pro druhé kolo přijímací zkoušky termín pátek 22. 6. 2018. Pozvánku obdrží uchazeč o studium nejpozději 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

III) Termín a způsob podání přihlášky ke studiu na týnském gymnáziu

Přihlášku ke studiu lze např. stáhnout z webu ministerstva školství (www.msmt.cz). Vyplněnou přihlášku vyplní příslušná ZŠ. Úplnou a potvrzenou přihlášku doručí zákonný zástupce osobně do kanceláře ředitele či odešle doporučeně poštou ředitelství gymnázia nejpozději do 13. 6. 2018.

Pozn. 1: V případě, že není přihláška potvrzena základní školou, lze ji doručit na střední školu spolu s úředně ověřeným vysvědčením ze ZŠ ze 4. a 5. třídy.

Pozn. 2: Zdravotní potvrzení nevyžadujeme.

Mgr. Karel Hájek
ředitel školy

Kritéria 2. kola přijímací zkoušky

 
Štítky: |

Dvojnásobný úspěch v soutěži „Veršujeme jako o život“

Začátkem dubna 2018 proběhlo na Wichterlově gymnáziu v Ostravě – Porubě vyhodnocení celorepublikové literární soutěže o nejlepší limerick roku 2017/18. Mezi 196 limericky zaslanými do soutěže bylo také 52 příspěvků z našeho gymnázia. Téma letošního ročníku znělo: Máme rádi oslavy.
Pokračování článku 

Štítky: |

Den Země 2018

V pátek 20. dubna 2018 se na Hlineckém sídlišti konala soutěž ke Dni Země pořádaná MěDDM. V soutěžním klání se utkali žáci šestých tříd obou místních základních škol a primy gymnázia.

Všichni účastníci byli rozděleni do patnácti týmů, které obdržely mapu stanovišť rozmístěných po Hlineckém sídlišti, kartu s jejich pořadím a slepou mapu České republiky. V 9 hodin mohla družstva vyrazit na jednotlivá stanoviště, aby úspěšně splnila dané úkoly ve stanoveném časovém limitu.
Pokračování článku 

Štítky: |

Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení – květen 2018

Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení

Štítky: |

Výsledky přijímacího řízení – duben 2018

Výsledky přijímacího řízení

Štítky: |

Pitva ryby aneb Zážitkový seminář z biologie

Nedílnou součástí semináře z biologie jsou pitevní praktika. V rámci výuky zoologie pitvají studenti sexty rybu. V letošním školním roce jsme díky panu Jiřímu Lukáškovi ze Žimutic získali několik kusů lína obecného (Tinca tinca).
Pokračování článku 

Štítky: |

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení z 1. a 2. termínu

Výsledky didaktických testů 1. a 2. termínu JPZ obdrží ředitel školy v pátek 27. 4. 2018 do 12:00.

Nejpozději 2. 5. 2018 bude zveřejněn anonymizovaný seznam přijatých uchazečů, kterým se rozhodnutí o přijetí nezasílá, a to na webových stránkách školy a na vývěsce na budově školy.

Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí do vlastních rukou.

Uchazeči se mohou v pondělí 30. 4. 2018 od 8.00 do 11.00 po předchozí domluvě dostavit k řediteli školy k nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů.

Přijatí uchazeči potvrdí nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění zájem o studium na naší škole odevzdáním zápisového lístku v kanceláři školy.

Štítky: |