Novinky

Organizace vzdělávání na GTNV 20.11. 2020

Vážení, vzhledem k nově vydaným pokynům MŠMT Vás informujeme o změnách v organizaci vzdělávání:

Provozní informace

1) Od středy 25. 11. 2020 se vrací žáci oktávy k prezenčnímu vzdělávání ve škole. Ostatní ročníky se do pátku 27. 11. 2020 vzdělávají distančně podle dříve nastavených pravidel. Do konce daného týdne nebude ještě v provozu školní jídelna ani prodej svačin. Uvedení školní jídelny do provozu se zdrželo vlivem delších dodacích lhůt dodavatelů a povolovacích orgánů vzhledem k situaci kolem Covid-19. Pokud vše proběhne podle plánu, školní jídelna začne vařit od pondělí 30. 11. 2020. Prozatím nebudou probíhat hodiny tělesné výchovy.

2) Od pondělí 30. 11. 2020 se kromě žáků oktávy prezenčně vzdělávají žáci primy až kvarty, ale rotačním způsobem, tedy týden prezenční výuky a týden distanční výuky. Rozvrh a harmonogram distanční i prezenční výuky všech tříd se od tohoto data mění z důvodu znovuzprovoznění školní jídelny a nastavení přísnějších hygienických pravidel provozu školy. Konkrétní podobu nových rozvrhů tříd a konkrétní rozpis střídání (distanční a prezenční výuky) tříd primy až kvarty Vám zpřístupníme během následujícího týdne. Prozatím nebudou probíhat hodiny tělesné ani hudební výchovy.

3) I nadále pokračuje vzdělávání distančním způsobem pro žáky kvinty až septimy, od 30. 11. 2020 ale podle nového rozvrhu a harmonogramu online hodin. Konkrétní podobu nového rozvrhu a harmonogramu online hodin zpřístupníme v týdnu od 23. 11. 2020.

Hygienické informace

1) Pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut o přestávkách a zároveň alespoň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.

2) Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (je nutné mít alespoň 2 čisté roušky s sebou). Je-li nutné, aby žáci viděli při výuce ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

3) Každá osoba ve škole má povinnost si po příchodu do školy a při každém vstupu do učebny vydezinfikovat ruce.

4) Jsou umožněny individuální konzultace ve škole (1 žák a 1 pedagog), u kterých může být přítomen také zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzdělávání distančním způsobem. Konzultace může proběhnout po předchozí domluvě s ředitelem školy.

5) V případě jakýchkoli příznaků, které mohou znamenat nakažení koronavirem Covid-19 (rýma, kašel, zvýšená teplota, ztráta chuti nebo čichu apod.) je zakázán vstup takovéto osoby do školy. Pokud tato osoba byla v předchozích 5 dnech ve škole, má povinnost bezodkladně informovat ředitele školy.

6) Ve školní jídelně bude uzpůsoben výdej obědů tak, aby se zajistily hygienické podmínky nařízené MŠMT. Můžou se zde stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci přítomní na pracovišti, ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou odebrat stravu zpúsobem, který upřesníme v příštím týdnu v nádobách určených k přenosu obědů. V prostorách školy musí všechny osoby nosit roušky s výjimkou doby konzumace stravy. Bližší informace o vydávání obědů Vám sdělíme v týdnu od 23. 11. 2020.

Ředitel školy Mgr. Milan Šnorek

Sportovní den

Každý rok vyjde na třídu sextu organizování listopadového sportovního dne. Tentokrát jsme se ale obávali uzavření školy či sportovní haly z důvodů druhé vlny koronavirové epidemie, a proto jsme termín přesunuli raději už na pátek 18. září 2020, kdy bylo ještě hezké počasí. Sportovní den se tak mohl uskutečnit venku na hřištích u školy a bez roušek.
Pokračování článku 

Štítky: |

První pomoc – dovednost, která může zachránit život

V rámci hodin tělesné výchovy 23., 24. a 30. září 2020 si žáci primy, sekundy septimy a oktávy připomněli zásady poskytování první pomoci. Přednášku nejen o první pomoci, ale i o studiu oboru Zdravotnický záchranář vedl Bc. Jakub Dupal, student ZSF JU a také absolvent našeho gymnázia.
Pokračování článku 

Štítky: |

Jaký údiv vzbudil ÚDIF?

Dne 17. 9. 2020 byli žáci tercie až oktávy svědky zajímavého pásma komentovaných pokusů pod názvem ÚDIF. Jedná se o vtipnou zkratku, která znamená „úžasné divadlo fyziky“. Tři mladí fyzikové (dva muži a jedna žena), kteří jsou našim studentům známí i jako popularizátoři vědy, se ve svém vystoupení zaměřili na pokusy převážně z oblasti optiky. Některé pokusy sice již odprezentovali ve skvělém internetovém pořadu s názvem „Badatelna“, ale zhlédnout pokus na vlastní oči je výrazně jiný „level“ než videozáznam z internetu.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Zpřísnění hygienických opatření

Vážení žáci, rodiče a zaměstnanci školy, vzhledem nově vydaným opatřením MZ nařizuji od pátku 18. 9. 2020 následující:

1) Všechny osoby v budově školy musí mít neustále nasazenou roušku na ústech i nosu (doporučuji nosit minimálně 3 čisté roušky a v průběhu dne měnit za čistou) i v učebnách během výuky a kabinetech. Výjimku tvoří výuka tělesné výchovy a hudební výchovy (při zpěvu a hře na dechový hudební nástroj) a pobyt v kabinetu, kde je odstup od další osoby alespoň 2 metry. Zdůrazňujeme povinnost nosit roušky i v prostorách šaten TV. Při konzumaci jídla a nápojů se rouška odkládá, je však nutno dodržovat zvýšené hygienické zásady.

2) Zákonní zástupci nebo jiní návštěvníci školy mohou vstupovat do objektu školy pouze po předchozím nahlášení vedení (ředitel, zástupkyně, vedoucí školní kuchyně) nebo na sekretariátu ředitele.

3) Zdůrazňujeme častější mytí a dezinfikování rukou. Povinně při příchodu do školy a opakovaně v průběhu dne ve třídách, na toaletách a nově také na chodbách ve všech patrech.

Štítky: |

2020 Výsledky voleb do školní rady

2020 Výsledky voleb do ŠR

Hygienické opatření, platné od 7.9.2020

Vážení,

vzhledem ke zhoršující se situaci v šíření onemocnění COVID-19 nařizuji s účinností od pondělí 7. 9. 2020 od příchodu do školy používání roušek ve společných prostorech uvnitř budovy školy, tzn. na chodbách, toaletách, šatnách …

Zároveň se pro žáky omezuje používání výtahu pouze na případy nezbytně nutné (zdravotní důvody..) po předchozím nahlášení řediteli školy.

Děkuji za pochopení a dodržování stanovených pravidel.

Mgr. Milan Šnorek, ředitel školy

Štítky: |

Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitel školy vyhlašuje volby do školské rady. Voleni budou dva členové školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Jména kandidátů jsou vyvěšena na nástěnce u hlavního vchodu na budově školy a zveřejněna dálkovým přístupem (viz níže). Volba do školské rady proběhne dne 9.9. 2020 od 13.00 do 17.30.

Listina kandidátů

Mgr. Milan Šnorek, ředitel Gymnázia Týn nad Vltavou