Biologie

Biologie se na týnském gymnáziu vyučuje celkem 8 let, každá třída má 2 vyučovací hodiny týdně. Na nižším stupni získávají žáci základní informace o stavbě buňky, o mykologii, botanice, zoologii a biologii člověka. Nedílnou součástí výuky je učivo geologie, mineralogie, petrologie a paleontologie. Všechny získané poznatky si žáci prohlubují na vyšším stupni, kde získávají navíc informace z genetiky. Do výuky biologie je integrována také problematika environmentální výchovy.

Od primy do septimy jsou součástí výuky i laboratorní práce – na nižším stupni jednohodinové, na vyšším dvouhodinové, které se uskutečňují 3 – 5krát za školní rok. Žáci se zde učí např. mikroskopovat, aplikovat poznatky z poskytování 1. pomoci nebo určovat přírodniny.

V rámci OPVK byly zhotoveny DUM na biologii člověka pro nižší stupeň a na téma strunatci pro vyšší stupeň. Pro výuku dalších témat se DUM zpracovávají. Výukové materiály jsou přístupné na webových stránkách školy.

Zájemci o hlubší poznatky mohou využít odbornou knihovnu, kde si mohou zapůjčit učebnice např. Sinělnikova, Albertse, Gaislera, Nečáska, Kaprálka a různé určovací klíče.

Seminář z biologie

Seminář z biologie je určen zájemcům o studium přírodních věd, zejména budoucím studentům lékařských, farmaceutických, veterinárních a přírodovědeckých fakult.

V sextě má tento předmět dotaci 1 hodinu týdně, v ostatních třídách 2 hodiny týdně. Studenti si prohlubují poznatky získané v hodinách biologie, chemie a fyziky formou laboratorních cvičení, exkurzí a tvorbou referátů. Během školního roku zpracovávají žáci ročníkové seminární práce, které musí obhájit před určeným oponentem i před ostatními spolužáky.

V rámci těchto hodin se studenti naučí i formulovat své myšlenky a vystupovat na veřejnosti.

Úspěchy našich studentů na soutěžích:

Výsledky školního kola Olympiády v biologii 2014/15