Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura se na nižším stupni gymnázia vyučuje čtyři hodiny týdně, v primě pět hodin týdně. Vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu v různých komunikačních situacích. Výuka vede žáky k porozumění všem druhům jazykových projevů a k vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků.

Žáci jsou vedeni k samostatné práci, k orientaci v informačních zdrojích, k formulaci vlastních stanovisek a k asertivní komunikaci, zúčastňují se olympiád v českém jazyce, srovnávacích tematických testů a literárních soutěží. Pro rozšiřování svých znalostí a dovedností se učí využívat všech zdrojů informací, jako jsou slovníky, mluvnické příručky, encyklopedie, katalogy, bibliografie a internet, mají k dispozici školní knihovnu, která nabízí široké spektrum knižních titulů z české i světové literatury, včetně literatury povinné a doporučené. Navštěvují divadelní představení, kulturně vzdělávací akce a besedy korespondující s probíraným učivem. Vyvrcholením slovesného umění studentů jsou dílčí vystoupení na Vánoční akademii.

Na vyšším stupni gymnázia se výuka českého jazyka zaměřuje především na prohlubování schopností studentů kultivovaně se vyjadřovat v různých komunikačních situacích, dále na interpretaci textů a jejich analýzu a v neposlední řadě na poznávání duchovního bohatství národa a jeho tradic. Hodiny českého jazyka a literatury rozšiřují komunikační kompetence studentů a také jejich estetické vnímání. Vzdělávání v tomto předmětu vede studenty k osvojování ucelených poznatků v oblasti literární a jazykové komunikaci a také k poznávání jazyka jako takového. Výsledkem tohoto procesu je všestranný uživatel českého jazyka, který se orientuje jak v české, tak zahraniční literatuře, správně používá svou mateřštinu a v ústní i písemné podobě ji využívá pro svůj osobnostní a kariérní růst.

Žáci se pravidelně zapojují do různorodých aktivit a celostátních soutěží, v nichž často obsazují čelní místa. Úspěšně reprezentují školu v Olympiádě v českém jazyce a literární soutěži „Veršujeme jako o život“. Gymnázium je přihlášeno do projektu MF Dnes „Studenti čtou a píší noviny“, díky němuž se studenti vyššího stupně učí pracovat s novinami a mohou vyjadřit své názory v deníku MF Dnes. V rámci zpestření výuky českého jazyka a literatury se žáci zúčastňují divadelních a filmových představení, přednášek, diskuzí a navštěvují muzea a odborné výstavy.

Literární seminář

Literární seminář jako volitelný předmět je určen žákům maturitního ročníku, kteří mají zájem prohloubit své znalosti v oblasti literární komunikace. Obsah výuky je přizpůsoben především současné podobě ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, která klade důraz na důkladnou analýzu uměleckých a neuměleckých textů. Rozšiřuje poznatky a kompetence získávané v hodinách českého jazyka s přesahem k dalším oborům a disciplínám převážně z umělecké činnosti, jako je film, divadlo, výtvarné umění, ale i společenský život či historie.

Jedním z výstupů literárního semináře je seminární práce. Její téma si volí sám žák ve spolupráci s vyučujícím a náplní je komplexní rozbor uměleckého textu. V této analýze student prokazuje jednak svou schopnost všestranně interpretovat literární dílo a postihovat jeho nejdůležitější formální i obsahové rysy a zároveň dokládá i svou schopnost pracovat s odbornou literaturou.

Úspěchy našich studentů na soutěžích


Další informace o předmětu naleznete také v tématické sekci český jazyk »