Občanská výchova a ZSV

Občanská výchova

Tento integrující předmět se vyučuje na 1. stupni gymnázia v kmenových třídách jednu hodinu týdně. Vzdělávání je zaměřeno na postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáka i k osobní společenské angažovanosti. Výuka pomáhá žákům orientovat se ve všech významných oblastech společenského života a utvářet si vztahy ke skutečnosti.

Žáci jsou vedeni jednak k sebepoznávání a k sebereflexi, k uplatňování preventivních činností podporujících zdraví a k uvědomění zdravotních rizik způsobených užíváním návykových látek, jednak k názorové i rasové toleranci a k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Žáci získávají informace i v oblasti opatření v případě veřejného ohrožení. Předmět rozvíjí škálu prvků komunikační obrany v rizikových prostředích.

Vyučující vzhledem k šíři témat využívá velké množství forem a metod práce (skupinové vyučování, diskuze, soutěže, samostatná práce, testy, dramatizace, projekty, dotazníky, besedy, videa, referáty a informační technologie). Škola využívá výchovně vzdělávacích exkurzí, besed a dalších kulturních a charitativních akcí s cílem budovat u žáků pocit sounáležitosti ve věcech veřejných.

Základy společenských věd

Výuka předmětu se realizuje v kvintě a sextě jednou hodinou týdně, v septimě a v oktávě dvěma hodinami týdně. Vzdělávací obsah předmětu je tvořen základními znalostmi z oblasti psychologie, sociologie, politologie, státoprávní teorie, ekonomie, práva, mezinárodních vztahů, filozofie, náboženství, etiky, teorie vědy a neformální logiky.

Vzdělávání je zaměřeno na získávání znalostí v oblasti lidské psychiky osobnosti a v oblasti uspořádání a fungování lidské společnosti. Studenti si rozvíjejí dovednosti, které jim umožňují lépe porozumět sobě i druhým, orientovat se ve společnosti na trhu práce, uplatňovat i hájit svá práva a zapojit se do veřejného života. Výuka přispívá k myšlení studentů v lokálních a globálních souvislostech a ke kritickému přístupu k informačním médiím.

Vyučující využívají vedle klasických metod frontální výuky i množství alternativních aktivizačně-motivačních metod, které pomáhají k aktivnějšímu zapojení studentů do procesu výuky.

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář je určen především studentům, kteří v budoucnu chtějí na vysokých školách studovat obory humanitního a ekonomického zaměření.

Volitelný společenskovědní seminář v sextě s hodinovou týdenní dotací rozvíjí témata psychologie a sociologie se zaměřením na poznání rozvoje vlastní osobnosti. V septimě je dvouhodinový seminář zaměřený na právní a ekonomickou problematiku a vyvrcholením schopností samostatné práce studentů je ročníková práce na zvolené téma. V oktávě je seminář při dvouhodinové dotaci věnován předmaturitní přípravě.

Výuka v seminářích je realizována ve třídách s možností multimediální prezentace a částečně v terénu. K profilovému formování studentů přispívají cílené exkurze a besedy, soutěže a přednášková činnost profesních odborníků, tematické pracovní listy, skupinová práce, internetové prezentace a práce s textem.