Zeměpis

Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět od primy do sexty dvě hodiny týdně. V septimě a oktávě je zařazen povinně volitelný seminář ze zeměpisu.

Zeměpis se vyučuje v odborné učebně. Pro školní výuku využíváme nástěnné odborné mapy, atlasy, výukové prezentace a programy na interaktivní tabuli, DVD nebo videonahrávky. Vzdělávání v předmětu zeměpis směřuje k získávání a rozvíjení orientace v geografickém prostředí, osvojování hlavních geografických objektů, jevů, pojmů, používání poznávacích metod a učí studenty pracovat se zdroji geografických informací.

Seminář ze zeměpisu

Předmět zeměpisný seminář se vyučuje jako volitelný předmět v septimě a oktávě v dvouhodinových blocích v učebně zeměpisu. Cílem semináře je rozšíření učiva kvinty a sexty s důrazem na uplatnění poznatků v praxi a v přípravě na maturitní zkoušku.

Student je veden k tomu, aby zejména dokázal plně využít základních geografických vyjadřovacích prostředků – map, mapových náčrtů, grafů a tabulek a také se orientoval ve všech ostatních zdrojích informací. Studenti si prohlubují učivo při vypracování seminární práce, její prezentaci a přípravě na maturitní zkoušku, kterou lze skládat v rámci profilové části.


Zeměpisná olympiáda 2015/16

V lednu 2016 proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 110 soutěžících ve čtyřech kategoriích A, B, C, D.

V úterý 16. 2. 2016 se vítězové školního kola Zeměpisné olympiády zúčastnili okresního kola v Českých Budějovicích, kde dosáhli velmi pěkných výsledků.

Úspěšnými řešiteli se stali Tadeáš Dudek z primy, který obsadil 5. místo v kategorii A a Prokop Machoň ze sekundy, který obsadil 3. místo v kategorii B. Jan Vondra z kvarty obsadil 5. místo v kategorii C a Michal Lipert z oktávy 4. místo v kategorii D. Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Jana Kakaščíková


Zeměpisná olympiáda 2015/16

Úspěch v OK Zeměpisné olympiády

V pondělí 23. 2. 2015 se Prokop Machoň z primy, Jan Vondra z tercie, Vladislav Šulc ze sexty a Markéta Macháčková ze septimy zúčastnili okresního kola Zeměpisné olympiády v Českých Budějovicích, kde soutěžili ve vědomostech ze zeměpisu s výherci školních kol z českobudějovického okresu.

Velmi pěkného výsledku dosáhl Prokop Machoň, který v kategorii A obsadil krásné čtvrté místo. Nejúspěšnějším naším účastníkem se stal Jan Vondra, který v kategorii C zvítězil a postoupil do krajského kola.

Krajské kolo Zeměpisné olympiády

Jan Vondra se 17. 3. 2015 v Českých Budějovicích zúčastnil krajského kola Zeměpisné olympiády, kde se stal úspěšným řešitelem v kategorii C. Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Jana Kakaščíková