Primární prevence na gymnáziu

V oblasti primární prevence provádí vedení školy ve spolupráci s ostatními vyučujícími celou řadu aktivit pro nastavení optimálního výchovně vzdělávacího prostředí.

V letošním školním roce byly na gymnáziu zavedeny pravidelné třídnické hodiny – v primě až kvartě 1 hodina týdně, v kvintě až oktávě jedna hodina za 14 dní. Třídní učitelé v nich pracují s třídním kolektivem, řeší aktuální problémy žáků, pracují se vztahy ve třídě, a tak vylepšují její klima. K práci třídního učitele rovněž patří vypracování Individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se specifickými potřebami. Všichni učitelé byli proškoleni ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny v Českých Budějovicích Mgr. Pavlem Váchou v metodologii práce s třídním kolektivem. Také byli seznámeni s legislativou související s prevencí rizikového chování žáků. Metodik školní prevence ve spolupráci s vedením školy vypracoval projekt k dotačnímu programu „Bezpečné klima v českých školách“, jehož cílem je další proškolování učitelského sboru v problematice vedení třídnických hodin.

V září 2016 proběhlo ve spolupráci s pedagogicko- psychologickou poradnou testování klimatu tříd kvarty a kvinty (Sociometricko-ratingový dotazník Vladimíra Hrabala a Diagnostika vztahů ve školní třídě Richarda Brauna). Dotazníky byly poradnou vyhodnoceny a v průběhu listopadu proběhnou v těchto třídách další aktivity směřující k posilování dynamiky školního kolektivu a nápravě některých negativních vazeb.

V rámci nespecifické primární prevence byly žákyně tercie a kvarty seznámeny se zásadami zdravého stravování a v hodinách tělesné výchovy si všichni žáci školy mohli za odborného dohledu manželů Dudkových vyzkoušet správné postupy při poskytování první pomoci. Stejně jako v minulých letech u nás působí vrstevnický peer program, jehož aktivistky z řad studentek naší školy se průběžně vzdělávají a nabyté znalosti využívají při programech, během nichž pomocí interaktivních forem informují mladší studenty gymnázia i žáky základních škol např. o sexuálně přenosných chorobách, viru HIV atd. a zlepšují vztahy v kolektivu třídy.

Soustavnou prací s třídním kolektivem se snažíme předcházet vzniku sociálně patologických jevů.

Mgr. Jana Sládková, metodička prevence

Trvalý odkaz na tento příspěvek.