Novinky - Předměty

Novinky

Tělesná výchova

Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v primě až oktávě 2 hodiny týdně. Její výuka je realizována ve školním gymnastickém sále, na školních sportovištích nebo ve sportovní hale. Hlavními úkoly a cíli tělesné výchovy je další zvyšování fyzické zdatnosti a rozvoj základních … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: |

Občanská výchova a ZSV

Občanská výchova Tento integrující předmět se vyučuje na 1. stupni gymnázia v kmenových třídách jednu hodinu týdně. Vzdělávání je zaměřeno na postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáka i k osobní společenské angažovanosti. Výuka pomáhá žákům orientovat se ve všech významných oblastech … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Fyzika

Výuka fyziky jako přírodovědného předmětu poskytuje studentům poznání o mechanizmech neživého světa kolem nás, od úrovně mikrosvěta až k poznatkům o vesmíru. Své teoretické znalosti si studenti ověřují v rámci úloh k daným tématům a pomocí laboratorních prací se seznamují … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Zeměpis

Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět od primy do sexty dvě hodiny týdně. V septimě a oktávě je zařazen povinně volitelný seminář ze zeměpisu. Zeměpis se vyučuje v odborné učebně. Pro školní výuku využíváme nástěnné odborné mapy, atlasy, výukové prezentace a … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Výtvarná výchova

Předmět Výtvarná výchova je zaměřen na rozvíjení tvořivé dovednosti, obrazové představivosti a fantazie, dále na pochopení procesu tvorby jako způsobu vyjádření osobních prožitků a postojů. Poskytuje vyzkoušet si v praxi různé výtvarné techniky a získat kresebnou, malířskou a prostorovou dovednost. … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Exkurze do Anglie

V rámci zkvalitňování a obohacování výuky anglického jazyka pořádá naše škola pravidelné pětidenní exkurze do Londýna. Zájezd je primárně určen žákům sexty, kteří mají možnost poznat nejvýznamnější památky hlavního města Velké Británie, jeho atmosféru a způsob života tamních obyvatel. Studenti … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , , , , |

Biologie

Biologie se na týnském gymnáziu vyučuje celkem 8 let, každá třída má 2 vyučovací hodiny týdně. Na nižším stupni získávají žáci základní informace o stavbě buňky, o mykologii, botanice, zoologii a biologii člověka. Nedílnou součástí výuky je učivo geologie, mineralogie, … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Dějepis

Předmět dějepis se vyučuje na naší škole během osmiletého studia v rozsahu 2 hodiny týdně. V 1. – 4. ročníku je výuka zaměřena na seznámení s dějinami od pravěku až po události moderní doby; v 5. – 8. ročníku se obsah učiva … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |