Novinky - Předměty

Novinky

Chemie

Předmět chemie se na týnském gymnáziu vyučuje od sekundy do oktávy Žáci nižšího stupně mají oproti svým vrstevníkům na základních školách chemii tři roky. Větší časovou dotaci využíváme k pečlivějšímu procvičování anorganického a organického názvosloví, prohlubování matematických dovedností při řešení chemických příkladů na … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Matematika

Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v primě 5 hodin týdně, v sekundě, tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojování strategie řešení úloh a problémů a v pěstování schopnosti aplikace. Žáci jsou průběžně motivováni samostatnou tvůrčí a objevitelskou činností, která vede ke vzbuzení … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Německý jazyk

Německý jazyk se vyučuje v dělených skupinách v primě 2 hodiny týdně, od sekundy do oktávy 3 hodiny týdně. Výuka se zaměřuje na rozvoj řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení), postupné zkvalitňování jazykového projevu žáků a utváření všeobecného přehledu o reáliích německy mluvících zemí. … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Anglický jazyk

V předmětu anglický jazyk, který se vyučuje v dělených skupinách 3 hodiny týdně, žáci rozvíjejí komunikační dovednosti – řeč, poslech, čtení a psaní tak, aby na konci studia dosáhli úrovně B1 – B2 společného evropského referenčního rámce a získali přehled o reáliích anglicky mluvících zemí. … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura se na nižším stupni gymnázia vyučuje čtyři hodiny týdně, v primě pět hodin týdně. Vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu v různých komunikačních situacích. Výuka vede žáky k porozumění všem druhům jazykových projevů a k vnímání literatury jako specifického … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Exkurze – Anglie 2014

Sexta poznala na vlastní kůži krásy Londýna Čas mezi 13. a 18. květnem 2014 strávila sexta týnského gymnázia v Anglii. Dlouho očekávaná a plánovaná prohlídka nejvýznamnějších londýnských pamětihodností proběhla oproti minulým létům trochu odlišně. Doprava byla totiž zařízená letecky a ubytování zajištěno v hostelu. Přejezdy mezi Týnem … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , , , , |

Předměty

Štítky: |