Plán činnosti výchov. poradce

 • Před začátkem školního roku, poslední týden- koncem srpna návštěva Letní školy pro SŠ učitele na VŠCHT, kde se kromě odborných přednášek řeší i přijímací řízení- podmínky, nároky, možnosti studia.
 • V září vypracování výroční zprávy školy týkající se uplatnění absolventů  + zpráva o činnosti VP a vyhodnocení činnosti KEVVO.
 • Září- zjištění, zda studuje integrovaný žák.
 • Září a říjen- zjišťování zájmu o studiu n umělecky zamřených VŠ- pokud se někdo přihlásí, zajistit přihlášky je studiu a vysvětlit žákům správné vyplnění přihlášek.
 • V říjnu-listopadu- podle zájmu objednat UN se seznamem VŠ a VOŠ pro studenty z VII a VIII.
 • Na prvním rodičovském sdružení seznámit rodiče studentů oktávy z přijímacím řízením na VŠ a VOŠ.
 • V rámci dnů vědy AV ČR s vybranými studenty navštívit ústavy AV ČR- Ústav molekulární biologie v Krči, Ústav makromolekulární chemie v Praze, další podle zájmu.
 • Průběžně- domlouvat přednášky našich úspěšných absolventů, zaměřit se na jejich zkušenosti se studiem i v zahraničí. Využít na Den otevřených dveří.
 • Průběžně předávat maturantům a studentům VII a VI informační materiály k VŠ a VOŠ, materiály zasílané elektronicky přeposílat do třídních mailových schránek.
 • V lednovém Dni otevřených dveří předvést svou prezentaci o výhodách studia na naší škole a o úspěšných absolventech.
 • Únor-duben- kontrola a potvrzování správnosti podaných přihlášek na VŠ a VOŠ.
 • Během roku pomáhat zájemcům o SOČ s kontaktováním DDM, školitelů, pomáhat s formální úpravou SOČ.
 • Průběžně řešit drobné kázeňské problémy ve spolupráci s ostatními kolegy i s rodiči.
 • Červen- exkurze zaměřené odborně a k volbě povolání
 • Vyhodnocení přijímacího řízení na VŠ a připravit podklady pro Výroční zprávu.
 • O všech akcích psát články a zveřejňovat je na webu školy a v místním tisku.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

V Týně nad Vltavou, dne 1.9.2014