Školská rada

O školské radě

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení školské rady od 26. 9. 2023

Stanovený počet členů školské rady: 6

za pedagogické pracovníky školy

 • Mgr. Jana Blumlová
 • Mgr. Jiří Pech, Ph. D.

za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty

 • Ing. Arch. Václav Čihák
 • Ing. Jaroslav Svoboda

za zřizovatele

 • Ing. Zdeněk Bříza
 • Ing. Tomáš Kneslík