Matematika

Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v primě 5 hodin týdně, v sekundě, tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojování strategie řešení úloh a problémů a v pěstování schopnosti aplikace. Žáci jsou průběžně motivováni samostatnou tvůrčí a objevitelskou činností, která vede ke vzbuzení zájmu a rozvoji nových nápadů. S pomocí učitele analyzují texty úloh, vyhodnocují různé způsoby řešení, odhadují, hodnotí a zdůvodňují výsledky. Učí se vyhledávat, sdělovat a využívat informace z oblasti matematiky, hodnotí práci svých spolužáků a hodnotí i sami sebe. Posilují pozitivní rysy své osobnosti (pracovitost, přesnost, důslednost, sebekontrolu a odpovědnost, vytrvalost a schopnost překonávat překážky).

Výuka matematiky na vyšším stupni našeho gymnázia se zaměřuje na zvládnutí širšího matematického základu v takové míře, aby žáci byli připraveni na studium jakékoli vysoké školy. Poskytuje žákům nástroje k výpočtům z oblasti finanční matematiky, fyziky, chemie i biologie, a tím i k snazšímu pochopení některých jevů kolem nás. Matematika vede žáky k soustavnosti a pečlivosti a rozvíjí jejich logické myšlení, schopnost abstrakce i prostorovou představivost.

Naši žáci se pravidelně účastní matematických soutěží, jako je Matematická olympiáda, Pythagoriáda či Matematický klokan.

Seminář z matematiky

Seminář z matematiky je na naší škole otevírán pro zájemce v posledních třech letech studia. V sextě je založen na procvičování a rozvíjení matematických znalostí a dovedností předchozího učiva matematiky. V septimě je určen především pro žáky, kteří by chtěli dále studovat na vysoké škole jakéhokoli technického typu, čemuž je přizpůsoben obsah výuky. Žáci se seznamují se základy diferenciálního a integrálního počtu, který se na vysoké škole probírá rychlejším tempem a do větší hloubky. Studenti pak zvládají toto učivo mnohem rychleji a snáz. V oktávě je pak určen hlavně pro maturanty z matematiky, neboť náplní je především opakování a procvičování učiva středoškolské matematiky.

Úspěchy našich studentů: