Matematika

Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v primě a sekundě 5 hodin týdně, v oktávě 3 hodiny týdně, v ostatních ročnících 4 hodiny týdně. Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojování strategie řešení úloh a problémů a v pěstování schopnosti aplikace. Žáci jsou průběžně motivováni samostatnou tvůrčí a objevitelskou činností, která vede ke vzbuzení zájmu a rozvoji nových nápadů. S pomocí učitele analyzují texty úloh, vyhodnocují různé způsoby řešení, odhadují, hodnotí a zdůvodňují výsledky. Učí se vyhledávat, sdělovat a využívat informace z oblasti matematiky, hodnotí práci svých spolužáků a hodnotí i sami sebe. Posilují pozitivní rysy své osobnosti (pracovitost, přesnost, důslednost, sebekontrolu a odpovědnost, vytrvalost a schopnost překonávat překážky).

Výuka matematiky na vyšším stupni našeho gymnázia se zaměřuje na zvládnutí širšího matematického základu v takové míře, aby žáci byli připraveni na studium jakékoli vysoké školy. Poskytuje žákům nástroje k výpočtům z oblasti finanční matematiky, fyziky, chemie i biologie, a tím i k snazšímu pochopení některých jevů kolem nás. Matematika vede žáky k soustavnosti a pečlivosti a rozvíjí jejich logické myšlení, schopnost abstrakce i prostorovou představivost.

Naši žáci se pravidelně účastní matematických soutěží, jako je Matematická olympiáda, Pythagoriáda či Matematický klokan.

Semináře z matematiky

Od školního roku 2021/2022 nabízíme větší nabídku seminářů z matematiky (na VŠ, rozšiřující a opakující), abychom žákům umožnili větší profilaci v oblasti svých zájmů a plánů dalšího studia.