Matematika

  • Matematika se vyučuje jako samostatný předmět v primě, sekundě, kvintě a od roku 2020/2021 i v oktávě 5 hodin týdně, v ostatních ročnících 4 hodiny týdně. Posílení časové dotace je z důvodu intenzivnější přípravy na povinnou maturitní zkoušku z matematiky. Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojování strategie řešení úloh a problémů a v pěstování schopnosti aplikace. Žáci jsou průběžně motivováni samostatnou tvůrčí a objevitelskou činností, která vede ke vzbuzení zájmu a rozvoji nových nápadů. S pomocí učitele analyzují texty úloh, vyhodnocují různé způsoby řešení, odhadují, hodnotí a zdůvodňují výsledky. Učí se vyhledávat, sdělovat a využívat informace z oblasti matematiky, hodnotí práci svých spolužáků a hodnotí i sami sebe. Posilují pozitivní rysy své osobnosti (pracovitost, přesnost, důslednost, sebekontrolu a odpovědnost, vytrvalost a schopnost překonávat překážky).

    Výuka matematiky na vyšším stupni našeho gymnázia se zaměřuje na zvládnutí širšího matematického základu v takové míře, aby žáci byli připraveni na studium jakékoli vysoké školy. Poskytuje žákům nástroje k výpočtům z oblasti finanční matematiky, fyziky, chemie i biologie, a tím i k snazšímu pochopení některých jevů kolem nás. Matematika vede žáky k soustavnosti a pečlivosti a rozvíjí jejich logické myšlení, schopnost abstrakce i prostorovou představivost.

    Naši žáci se pravidelně účastní matematických soutěží, jako je Matematická olympiáda, Pythagoriáda či Matematický klokan.

    Seminář z matematiky

    Seminář z matematiky je na naší škole otevírán pro od roku 2020/2021 otevírán již jen v septimě, kde je určen především pro žáky, kteří by chtěli dále studovat na vysoké škole jakéhokoli technického typu, čemuž je přizpůsoben obsah výuky. Žáci se seznamují se základy diferenciálního a integrálního počtu, který se na vysoké škole probírá rychlejším tempem a do větší hloubky. Studenti pak zvládají toto učivo mnohem rychleji a snáz.