Dějepis

Předmět dějepis se vyučuje na naší škole během osmiletého studia v rozsahu 2 hodiny týdně.

V 1. – 4. ročníku je výuka zaměřena na seznámení s dějinami od pravěku až po události moderní doby; v 5. – 8. ročníku se obsah učiva prohlubuje a uceluje.

Vzdělávání ve vyučovacím předmětu vede k rozvíjení vlastního historického vědomí, k pochopení vývojových tendencí dějin, získávání orientace v čase, směřuje k vědomí souvislosti dějinných událostí a procesů. Studenti se učí vyhledávat informace z různých zdrojů, zobecňovat a vyvozovat závěry, vyhledávat logické souvislosti.

Každoročně se naši studenti zapojují do Dějepisné olympiády, Dějepisné soutěže gymnázií a nepravidelně také do soutěže Lidice pro 20. století. Pro studenty jsou pořádány dějepisné exkurze v tuzemsku i v zahraničí a návštěvy tematických výstav dle nabídky.

On-line podpora výuky dějepisu

Úspěchy našich studentů v dějepisných soutěžích: