Anglický jazyk

V předmětu anglický jazyk, který se vyučuje v dělených skupinách 3 hodiny týdně, žáci rozvíjejí komunikační dovednosti – řeč, poslech, čtení a psaní tak, aby na konci studia dosáhli úrovně B1 – B2 společného evropského referenčního rámce a získali přehled o reáliích anglicky mluvících zemí. Studenti se učí ústní a písemné komunikaci v nejrůznějších situacích, trénují porozumění britské a americké angličtině ve zvukové i psané podobě. Seznamují se s literaturou anglicky mluvících zemí.

Ve výuce využívají vedle učebnic také anglické časopisy a další doporučené materiály, vytvářejí řadu tematických projektů. Každoročně se účastní anglických konverzačních soutěží. Na vyšším stupni studenti pravidelně navštěvují anglická představení v Českých Budějovicích a účastní se exkurzí do Velké Británie.

Konverzace v anglickém jazyce

Předmět konverzace v AJ je vyučován v dělených skupinách od 4. ročníku – v kvartě 1 hodinu týdně, od kvinty do oktávy 2 hodiny týdně. Výuka rozvíjí komunikační schopnosti a slovní zásobu v běžných situacích každodenního života, prohlubuje učivo z hodin AJ. V posledních dvou ročnících napomáhá přípravě studentů na maturitní zkoušku.

Výsledky testování žáků

Na podzim 2014 byli testováni žáci kvarty. Výsledky obou tříd v anglickém jazyce jsou podle společnosti Scio špičkové a naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.

Dokonce bylo zjištěno, že výsledky našich žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s nimi zacházejí zřejmě velmi dobře a žáci pracují nad své možnosti.

Úspěchy našich studentů na soutěžích:


Další informace o předmětu naleznete také v tématické sekci angličtina »