Německý jazyk

Německý jazyk se vyučuje v dělených skupinách v primě 2 hodiny týdně, od sekundy do oktávy 3 hodiny týdně. Výuka se zaměřuje na rozvoj řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení), postupné zkvalitňování jazykového projevu žáků a utváření všeobecného přehledu o reáliích německy mluvících zemí. Na nižším stupni gymnázia vede k osvojení jazykových znalostí a dovedností odpovídajících úrovním A1 – A2. Na vyšším stupni gymnázia navazuje výuka na získané znalosti a směřuje k dosažení úrovně B1, požadované pro úspěšné složení maturitní zkoušky z německého jazyka jako volitelného předmětu.

Výuka poskytuje moderní způsoby učení, práci s různými zdroji informací i praktické využití získaných jazykových dovedností při exkurzích do zahraničí.

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v německém jazyce se vyučuje od kvinty v dělených skupinách 1 hodinu týdně. Cílem předmětu je upevnění znalostí získaných v hodinách němčiny, rozvíjení úrovně komunikativních dovedností v běžných životních situacích a rozšíření slovní zásoby. Zejména v posledních dvou ročnících je součástí výuky také příprava studentů k maturitě.

Výuka probíhá nejen v kmenových třídách, které jsou vybaveny počítači, dataprojektory a většinou také interaktivními tabulemi, ale i v jazykové učebně vybavené navíc sluchátky.

Každý rok pořádáme školní kolo olympiády v německém jazyce, ze kterého žáci postupují do okresních nebo krajských kol. Své znalosti mohou též porovnat s mnoha dalšími studenty v celonárodní online soutěži Best in Deutsch. Žáci se rovněž pravidelně zúčastňují elektronického testování jazykových znalostí a dovedností. Praktickou znalost jazyka a vyjadřovací schopnosti uplatňují studenti při exkurzích do Rakouska, Německa či Švýcarska.

Online podpora výuky němčiny