Německý jazyk

Německý jazyk se vyučuje v dělených skupinách v primě 2 hodiny týdně, od sekundy do oktávy 3 hodiny týdně. Výuka se zaměřuje na rozvoj řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvení), postupné zkvalitňování jazykového projevu žáků a utváření všeobecného přehledu o reáliích německy mluvících zemí. Na nižším stupni gymnázia vede k osvojení jazykových znalostí a dovedností odpovídajících úrovním A1 – A2. Na vyšším stupni gymnázia navazuje výuka na získané znalosti a směřuje k dosažení úrovně B1, požadované pro úspěšné složení maturitní zkoušky z německého jazyka jako volitelného předmětu.

Výuka poskytuje moderní způsoby učení, práci s různými zdroji informací i praktické využití získaných jazykových dovedností při exkurzích do zahraničí.

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v německém jazyce se vyučuje od kvarty v dělených skupinách 1 hodinu týdně, v současné septimě 2 hodiny týdně. Cílem předmětu je upevnění znalostí získaných v hodinách němčiny, rozvíjení úrovně komunikativních dovedností v běžných životních situacích a rozšíření slovní zásoby. Zejména v posledních dvou ročnících je součástí výuky také příprava studentů k maturitě.

Výuka probíhá nejen v kmenových třídách, které jsou vybaveny počítači, dataprojektory a většinou také interaktivními tabulemi, ale i v jazykové učebně vybavené navíc sluchátky.

Každý rok pořádáme školní kolo olympiády v německém jazyce, ze kterého žáci postupují do okresních nebo krajských kol. Žáci se rovněž pravidelně zúčastňují elektronického testování jazykových znalostí a dovedností. Praktickou znalost jazyka a vyjadřovací schopnosti uplatňují studenti při exkurzích do Rakouska, Německa či Švýcarska.

Online podpora výuky němčiny

Workshop zum Thema Facebook

Am Montag, den 2. November 2015, haben wir – Schüler der sechsten Klasse – an einem deutschen Workshop teilgenommen, der im Goethe-Zentrum stattgefunden hat.

Im Workshop haben wir uns über soziale Netzwerke unterhalten. Wir haben hiermit unsere Sprachfertigkeit verbessert und neue Vokabeln gelernt. Danach haben wir einen interessanten Film gesehen, der vor den mit Facebook verbundenen Gefahren gewarnt hat. Zum Schluss haben wir alles, worüber wir gesprochen haben, wiederholt und wir haben diesen Workshop durch eine Diskussion beendet.

Dieser Workshop hat nicht nur mir, sondern auch der ganzen Gruppe und unserer Lehrerin sehr gefallen. Ich würde gerne an einer ähnlichen Veranstaltung wieder teilnehmen.

Karel Tůma, sexta


Další informace o předmětu naleznete také v tématické sekci němčina »

Úspěchy našich žáků:

Němčinář roku 2016