Novinky

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada Jihočeského kraje

V souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje vyhlášení konkursních řízení

na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek

následujících škol a školských zařízení:

 1. Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13,
 2. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická,
 3. České Budějovice, Skuherského 3,
 4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 865,
 5. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777,
 6. Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474,
 7. Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419,
 8. Mateřská škola a Základní škola, Tábor, třída Čs. armády 925,
 9. Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319,
 10. Základní umělecká škola, Volyně, Palackého 64.

Požadavky

 • splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele/ředitelky (dále jen ředitele) stanovených v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o pedagogických pracovnících), získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle příslušného typu školy nebo školského zařízení,
 • splnění předpokladu na délku praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • znalost pedagogických a odborných aspektů práce ředitele školy, nových trendů ve výchově a vzdělávání a pedagogická vize rozvoje školy,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • bezúhonnost dle § 29a zákona o pedagogických pracovnících,
 • dobrý zdravotní stav.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky je k datu 1. 8. 2024.

Podání přihlášky

Přihlášky s přílohami doručte nejpozději do středy 28. 03. 2024 do 12:00 hodin prostřednictvím poštovní či jiné přepravy nebo osobně na podatelnu Jihočeského kraje na adresu:

Jihočeský kraj – Krajský úřad

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice.

Obálku označte slovy Konkurs „název školy“ – NEOTVÍRAT.

Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

V případě dotazů se obracejte na Ing. Hanu Šímovou, vedoucí odboru tel. 386 720 846.

Náležitosti přihlášky

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručování, e-mail, ID datové schránky, mobilní telefonický kontakt; název školy, na kterou se uchazeč hlásí; datum a podpis.

Přílohy přihlášky

1. Strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem.

2. Výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie).

3. Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání osvědčujícím kvalifikační předpoklady pro výkon pracovního místa ředitele školy (diplom s vysvědčením o státní závěrečné zkoušce nebo diplom s dodatkem k diplomu, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu) a případně úředně ověřený doklad o absolvovaném kvalifikačním studiu pro ředitele škol a školských zařízení. Nepožaduje se doložení certifikátů z kurzů a školení.

4. Průkazný doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe (včetně pracovního zařazení) potvrzený posledním zaměstnavatelem. Potřebnou praxí se rozumí praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a ve vývoji. Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzeními předchozích zaměstnavatelů nebo úředně ověřenými pracovními smlouvami.

5. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele školy ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie).

6. Koncepce (vize) rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 2 strany formátu A4).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení v jeho průběhu, tedy od jeho vyhlášení kdykoli, a to bez udání důvodu.

Zřizovatel se rozhodl, že pro konkursní řízení nevyužije možnosti uplatnění doplňkového hodnocení dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů.

Potřebné formuláře

Přihláška ke konkurzu

Souhlas s evidováním osobních údajů

Lyžařský kurz

V zimním předvánočním období od 10. do 14. prosince 2023 se konal nezapomenutelný lyžařský kurz v malebném středisku Tauplitz. Toto dobrodružství na horách si užily třídy tercie, kvinta a sexta, které se společně vydaly na svahy, aby prozkoumaly krásu zasněžené krajiny a ukázaly rakouským kopcům, jací to jsou lyžaři. Hned od prvního dne jsme neztráceli čas a vrhli jsme se na zdolávání kopců. Během následujících dní jsme pokořili snad všechny svahy, které středisko Tauplitz nabízí, přičemž jsme si užívali každý moment strávený na svahu. Večery byly plné společenských aktivit a zábavy, kdy se studenti mohli blíže poznat. Moc děkujeme našim učitelům, kteří pro nás tento kurz připravili.

Veronika Vandová – kvinta

Štítky: , |

Zájem o studium medicíny u týnských gymnazistů neustává

Už několik let se Česká republika potýká s nedostatkem lékařů. I v Týně několik let hledáme lékaře některých oborů. Je proto potěšující, že se z našeho malého gymnázia pravidelně hlásí maturanti ke studiu na lékařských fakultách. S našimi absolventy se občané Týna mohou setkat nejen na místní poliklinice, ale i v nemocnicích v Českých Budějovicích, Táboře, Písku a ve Strakonicích.

Jednou z možných příčin zájmu o studium lékařství týnských gymnazistů jsou i pravidelné návštěvy budoucích i současných lékařů, kteří svým mladším následovníkům sdělují své osobní zážitky ze studia. Vzhledem k tomu, že několik letošních maturantů chce studovat medicínu a v únoru se podávají přihlášky na vysoké školy, využili jsme nabídky loňského absolventa našeho gymnázia Tadeáše Dudka, který si připravil přednášku pro své vrstevníky.

Tadeáš Dudek díky své dlouholeté poctivé přípravě zvládl přijímací zkoušky a úspěšně splnil podmínky studia 1.semestru Lékařské fakulty v Plzni. Žákům oktávy, septimy a kvinty sdělil 6. února své zkušenosti jak z přijímacího řízení na různé lékařské fakulty, tak i z vlastního studia.

Lze si jen přát, aby se letošním maturantům po zvládnutí maturitních zkoušek podařilo dostat na vysněnou lékařskou fakultu a aby po úspěšném studiu mohli v souladu se zakládací listinou Karlovy univerzity využít své získané znalosti a dovednosti pro občany Týna a okolí.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

20240206-121811

Obrázek 1 z 1

Štítky: |

Exkurze v pivovaru Budějovický Budvar, n.p.

Náročnou teoretickou gymnaziální výuku se snažíme zpestřovat různými aktivitami, mezi něž patří i organizace různých exkurzí.

Přivítali jsme proto nabídku pana Ing. Panocha, který pracuje ve firmě Budějovický Budvar, n.p., a na týnském gymnáziu studuje jeho syn.

V pátek 9. 2. 2024 si zájemci ze septimy mohli prohlédnout jediný národní pivovar – světoznámý Budvar. Ing. Panoch nás provedl celým zařízením od počátku výroby (viděli jsme vrt na vodu), přes varnu, ležácké sklepy až po stáčecí linku. Žáci se seznámili s technologií výroby piva a pochopili rozdíl mezi nefiltrovaným a filtrovaným produktem. Naučili se, jak kvalita surovin ovlivňuje výslednou kvalitu výrobku. Všechny nás také zaujala stáčecí linka jak svou výkonností, tak i tím, že na jedné lince se může pivo balit do různých obalů.

Exkurze byla velmi zajímavá a děkujeme Ing. Panochovi za krásný výklad.

Mgr. Jiří Šálený, učitel chemie

Štítky: |

Žáci oktávy učili své mladší spolužáky

V rámci změny financování škol jsme na týnském gymnáziu otevřeli nové semináře. Maturanti si tak z široké nabídky volí 7 seminářů.

V semináři z chemie se podrobně probírá nejen běžné učivo, ale řeší se problémové úlohy z přijímacího řízení na lékařské nebo farmaceutické fakulty. Žáci si připravují referáty s chemickou tematikou a mohou si zvolit i další aktivity.

Radim Oranský a Martin Zámečník si zvolili v kvartě vyučovat téma bílkoviny. Společně si po konzultaci s vyučujícím připravili prezentaci, ve které vysvětlili stavbu, funkci a zdroje bílkovin. Hodinu zpestřili pokusem demonstrujícím denaturaci bílkovin. Závěrečné opakování bylo formou hravého vědomostního kvízu.

Kateřina Porodová s Kateřinou Vandovou učily v sekundě názvosloví oxidů. Nejprve na konkrétních příkladech zopakovaly pravidla názvosloví halogenidů a pak se pomocí pěkné prezentace pustily do vysvětlování principů názvosloví oxidů. Děvčata na konci hodiny poskytla žákům sekundy i konkrétní výukové materiály k samostatnému procvičování.

Obě hodiny byly pečlivě připraveny a jak vyučující, tak i naslouchající byli s průběhem spokojeni. Žáci oktávy si na vlastní kůži vyzkoušeli pozici učitele a zároveň potvrdili známý psychologický poznatek, že nejvíc se člověk naučí tehdy, když někoho učí.

Mgr. Jiří Šálený, učitel chemie

Štítky: , |

Vyhlášení přijímacího řízení

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2024/2025 a žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2024/2025 

Tiskopisy přihlášek 

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné. 

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář) 

 

Podrobnosti k přijímacímu řízení do primy: 

Termín odevzdání přihlášek – do 20. února 2024 Písemná forma 

Formy přihlášek: Tradiční formou vyplnit přihlášku v listinné podobě a dopravit do školy osobně nebo poštou. Nebo vyplnit přihlášku online v systému www.dipsy.cz, vytisknout a dopravit do školy. Nebo zcela elektronickou cestou (ověření pomocí elektronické identity) odeslat v systému www.dipsy.cz (osobně již nedoručovat). 

Přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky 

Termín přijímacích zkoušek – 16. dubna 2024 (1. termín), 17. dubna 2024 (2. termín)  

Počet přijímaných žáků –  30 

Kritéria pro přijetí

 Podrobnosti k přijímání do vyššího ročníku, tedy do kvinty: 

Termín odevzdání žádostí o přijetí – do 16. května 2024 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou, povinnou přílohou jsou výsledky JPZ 

Rozdílové zkoušky se nekonají – žadatelé budou seřazeni podle výsledků JPZ (lepší výsledek z obou termínů). Následně bude vyhověno žadatelům dle počtu uvolněných míst (v budoucí kvintě) a na základě výše uvedeného seřazení. 

Žádosti je možné zaslat i dříve a po 15. 5. 2024 dodat výsledky JPZ.  

Je tedy nutné absolvovat JPZ pro 9. ročník !!! 

Předpokládá se znalost Nj v rozsahu RVP ZV !!! 

Informaci o vyhovění či nevyhovění žádosti zašleme do 23.května 

Štítky: |

Maturanti se na plese vrátili do 90. let

Páteční večer 26. ledna 2024 patřil maturantům. Ples třídy oktávy, který se nesl v duchu Back to the 90s, se uskutečnil ve vltavotýnském MDK Sokolovna. Byla to velmi úspěšná společenská akce, která nabídla pěknou podívanou a zábavu na celý večer.

Ples byl zahájen slavnostním nástupem žáků oktávy, následovalo promítání maturitního videa, na které navázalo šerpování, proslovy, přípitek a sbírání mincí. Pak už kapela MIDI pozvala na parket maturanty k tanci s učiteli i rodiči, až se parket zcela zaplnil. Program zpestřila dvě doprovodná vystoupení. Atmosféru v sále rozproudily pole dance show a také atraktivní ukázka orientálních tanců. Sami maturanti se postarali o půlnoční taneční překvapení, jež volně přešlo v diskotékovou taneční zábavu. Celý večer moderoval Milan Džuba, který se po půlnoci ujal také role DJ.

Ples dopadl na jedničku a určitě byl pro maturanty, jejich rodiny, přátele a vůbec pro všechny zúčastněné úžasnou a nezapomenutelnou událostí.

Mgr. Ivana Hošková

Štítky: |

Přednáška „Matematika: nikdy, nebo navždy“

V rámci projektu Den pro školu se v pátek 19. ledna 2024 žáci kvinty a sexty zúčastnili přednášky o matematice. Besedu, která proběhla třetí vyučovací hodinu ve škole, vedl dobrovolník z praxe Milan Pleva. 

Když se pan Pleva představil, začal se zamýšlet nad způsobem komunikace s mimozemským životem. Prý se s mimozemšťany budeme dorozumívat pomocí matematiky, jelikož je to univerzální jazyk, který platí všude. Následně se několik minut věnoval svému studiu a práci manažera, aby nám přiblížil, co od takového zaměstnání očekávat. Atraktivnosti bylo dosaženo početnými referencemi na známé filmy a sám pan Pleva se přiznal, že je milovníkem kinematografie. 

Krátký anonymní dotazník zjistil, že matematika není vysloveně nenáviděný předmět. Většina k ní má neutrální přístup, ale našli se i tací, kteří by z matematiky chtěli maturovat. Samozřejmě nechybělo i pár doporučení, jak přistupovat ke studiu nebo jak si ho ulehčit. 

Pan Pleva také položil otázku, zda bychom měli mít strach z umělé inteligence. Po chvíli diskutování bylo řečeno, že pokud bychom měli dostatek argumentů a času, tak dokážeme AI přesvědčit i o nesprávných tvrzeních.  

Dostalo se nám i náhledu do budoucnosti zemědělství. Pan Pleva v současnosti pracuje jako manažer projektu Roboton. Cílem je vytvořit samostatný stroj schopný se starat o úrodu na polích pomocí autonomního a bezpečného pohybu a robotické ruky. 

Beseda byla zakončena kvízem s několika logickými úlohami. Mezi nejzajímavější patřily například otázky, kolikrát bychom museli přehnout list papíru, aby dosahoval průměru Saturnu nebo jestli 0,9 periodických se rovná jedné. Účastník, který měl nejvíce správných odpovědí, vyhrál na konci sadu logických hádanek. Pan Pleva nám průběžně odpovědi na všechny otázky také vysvětlil. 

Přednáška získala pozitivní zpětnou vazbu, protože žákům pomohla rozšířit možnosti výběru dalšího vzdělávání nebo konkrétního pracovního uplatnění.

Eliška Zezulová, sexta 

Štítky: |