Novinky

Úspěšný online den otevřených dveří

V úterý 2. 2. 2021 proběhl první online den otevřených dveří, který jsme zvládli plně ve vlastní režii. Zájemci se mohli zúčastnit dvou termínů vysílání. Součástí každého vstupu bylo úvodní přibližně 20minutové video z naší školy a následná online diskuze vedení školy se zástupci rodičů, kteří kladli otázky týkající se studia na naší škole, podávání přihlášek, testů přijímacích zkoušek apod.

Uchazeči o studium a jejich rodiče, kteří se našeho dne otevřených dveří nezúčastnili, mohou zhlédnout úvodní video na odkazu Den otevřených dveří GTNV – YouTube. Případně dotazy pište e-mailem na adresu reditel@gtnv.cz.

Děkujeme všem zúčastněným za pozitivní ohlasy a těšíme se na viděnou u přijímacích zkoušek.

Štítky: |

Fyzika v praxi očima žáků sekundy

Během distančního vzdělávání se naši žáci snaží oživovat výuku fyziky vlastními pokusy. Pokud jsou žáci nuceni nad problémem přemýšlet, řadu věcí si uvědomí sami. Jednou z cest, jak je k přemýšlení nad zmíněnými problémy přivést, je tvorba videa o daném tématu. Matyáš Maršík a Veronika Hlaváčová nelenili, své pokusy natočili a zpracovali v krátkých shotech:

https://youtu.be/iHPBO9x9cV8
https://youtu.be/FChN1oikf9k
https://youtu.be/rmxcBMeO0vk
https://youtu.be/T-693H8XmXg
https://youtu.be/YkKNv0P7pMw
https://youtu.be/SYXZTFsceQQ

Další videa pokusů i od žáků primy:

https://youtu.be/p0rfDuUATho
https://youtu.be/-5ZSYetaQnk
https://youtu.be/slMkx9J8jMM
https://youtu.be/jdBH3tjAl8M
https://youtu.be/f3vivyUuHpc
https://youtu.be/wYT1EiqVRQw
https://youtu.be/CGAcerHA5eA

https://youtu.be/6nY3WmnpJB8
https://youtu.be/eySUlLmpQaQ
https://youtu.be/LCaik1wcWkk
https://youtu.be/GZ7nJkmTSEI

Štítky: , |

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2.2.2021 – ON-LINE

Technické informace ke Dni otevřených dveří v online formě

1. Přihlaste se cca 15min. před zahájením akce (9:45, 16:45).
2. Aktivujte odkaz (kliknutí na odkaz uvedený pod textem).
3. Otevřete aplikaci Teams nebo webový prohlížeč, popř. s předstihem si nainstalujte aplikaci Teams svým jménem.
4. Otevře se okno schůzky (Čekejte jako účastník v předsálí).
5. Budete přijati organizátorem do schůzky.
6. V průběhu celé akce máte možnost dopisovat si s námi formou chatu.
7. Po zhlédnutí videa můžete verbálně komunikovat s vedením školy.
Pokračování článku 

Štítky: |

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2021/2022 a žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2021/2022

Pro 5. třídu

Pro 9. třídu

Vyhlášení přijímacího řízení

Kritéria JPZ 2021

Informace k PZ 2021/22 pro rodiče

 

Štítky: |

Mezinárodní prezentace absolventa týnského gymnázia

Vltavotýnské gymnázium poskytuje dlouhodobě široké, všeobecné a kvalitní vzdělání, tudíž jeho absolventi zastávají prestižní funkce nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Naším velmi úspěšným absolventem je i Mgr. Martin Janovský, který studoval na týnském gymnáziu v letech 2003 až 2011. Byl výborným studentem, o jeho kvalitách svědčí i to, že vypracoval v rámci SOČ práci o pravěkém osídlení hradiště u Skočic. Krajská komise tuto práci ohodnotila jako 2. nejlepší ve své kategorii. Martin díky zapojení chemických a biologických metod přinesl zcela nové poznatky o vývoji osídlení hradiště.
Pokračování článku 

Štítky: |

Úspěch absolventa týnského gymnázia

V listopadu 2020 se na kanálu youtube objevil rozhovor s absolventem týnského gymnázia Jiřím Koubkem.

Inženýr Jiří Koubek, PhD. pochází z Kaliště u Temelína, v letech 1997- 2005 studoval na týnském gymnáziu. Byl velmi aktivní při výuce, účastnil se mnoha předmětových olympiád, v prospěchu patřil k premiantům. Jeho zájem o přírodní vědy ho po maturitě zavedl ke studiu na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Zde úspěšně vystudoval obor Obecná a aplikovaná biochemie a získal titul inženýr. Jeho diplomová práce byla natolik kvalitní, že za ni obdržel Cenu Josefa Hlávky. Po studiu na VŠCHT se dostal na doktorský program na Tchajwanu v rámci speciálního stipendia pod kanceláří prezidenta Tchajwanu, kde řešil v rámci své práce sbalování proteinů během translace.
Pokračování článku 

Štítky: |

Organizace vzdělávání na GTNV 20.11. 2020

Vážení, vzhledem k nově vydaným pokynům MŠMT Vás informujeme o změnách v organizaci vzdělávání:

Provozní informace

1) Od středy 25. 11. 2020 se vrací žáci oktávy k prezenčnímu vzdělávání ve škole. Ostatní ročníky se do pátku 27. 11. 2020 vzdělávají distančně podle dříve nastavených pravidel. Do konce daného týdne nebude ještě v provozu školní jídelna ani prodej svačin. Uvedení školní jídelny do provozu se zdrželo vlivem delších dodacích lhůt dodavatelů a povolovacích orgánů vzhledem k situaci kolem Covid-19. Pokud vše proběhne podle plánu, školní jídelna začne vařit od pondělí 30. 11. 2020. Prozatím nebudou probíhat hodiny tělesné výchovy.

2) Od pondělí 30. 11. 2020 se kromě žáků oktávy prezenčně vzdělávají žáci primy až kvarty, ale rotačním způsobem, tedy týden prezenční výuky a týden distanční výuky. Rozvrh a harmonogram distanční i prezenční výuky všech tříd se od tohoto data mění z důvodu znovuzprovoznění školní jídelny a nastavení přísnějších hygienických pravidel provozu školy. Konkrétní podobu nových rozvrhů tříd a konkrétní rozpis střídání (distanční a prezenční výuky) tříd primy až kvarty Vám zpřístupníme během následujícího týdne. Prozatím nebudou probíhat hodiny tělesné ani hudební výchovy.

3) I nadále pokračuje vzdělávání distančním způsobem pro žáky kvinty až septimy, od 30. 11. 2020 ale podle nového rozvrhu a harmonogramu online hodin. Konkrétní podobu nového rozvrhu a harmonogramu online hodin zpřístupníme v týdnu od 23. 11. 2020.

Hygienické informace

1) Pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut o přestávkách a zároveň alespoň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.

2) Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (je nutné mít alespoň 2 čisté roušky s sebou). Je-li nutné, aby žáci viděli při výuce ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

3) Každá osoba ve škole má povinnost si po příchodu do školy a při každém vstupu do učebny vydezinfikovat ruce.

4) Jsou umožněny individuální konzultace ve škole (1 žák a 1 pedagog), u kterých může být přítomen také zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzdělávání distančním způsobem. Konzultace může proběhnout po předchozí domluvě s ředitelem školy.

5) V případě jakýchkoli příznaků, které mohou znamenat nakažení koronavirem Covid-19 (rýma, kašel, zvýšená teplota, ztráta chuti nebo čichu apod.) je zakázán vstup takovéto osoby do školy. Pokud tato osoba byla v předchozích 5 dnech ve škole, má povinnost bezodkladně informovat ředitele školy.

6) Ve školní jídelně bude uzpůsoben výdej obědů tak, aby se zajistily hygienické podmínky nařízené MŠMT. Můžou se zde stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci přítomní na pracovišti, ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou odebrat stravu zpúsobem, který upřesníme v příštím týdnu v nádobách určených k přenosu obědů. V prostorách školy musí všechny osoby nosit roušky s výjimkou doby konzumace stravy. Bližší informace o vydávání obědů Vám sdělíme v týdnu od 23. 11. 2020.

Ředitel školy Mgr. Milan Šnorek

Sportovní den

Každý rok vyjde na třídu sextu organizování listopadového sportovního dne. Tentokrát jsme se ale obávali uzavření školy či sportovní haly z důvodů druhé vlny koronavirové epidemie, a proto jsme termín přesunuli raději už na pátek 18. září 2020, kdy bylo ještě hezké počasí. Sportovní den se tak mohl uskutečnit venku na hřištích u školy a bez roušek.
Pokračování článku 

Štítky: |