Novinky

Hygienické opatření, platné od 7.9.2020

Vážení,

vzhledem ke zhoršující se situaci v šíření onemocnění COVID-19 nařizuji s účinností od pondělí 7. 9. 2020 od příchodu do školy používání roušek ve společných prostorech uvnitř budovy školy, tzn. na chodbách, toaletách, šatnách …

Zároveň se pro žáky omezuje používání výtahu pouze na případy nezbytně nutné (zdravotní důvody..) po předchozím nahlášení řediteli školy.

Děkuji za pochopení a dodržování stanovených pravidel.

Mgr. Milan Šnorek, ředitel školy

Štítky: |

Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitel školy vyhlašuje volby do školské rady. Voleni budou dva členové školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Jména kandidátů jsou vyvěšena na nástěnce u hlavního vchodu na budově školy a zveřejněna dálkovým přístupem (viz níže). Volba do školské rady proběhne dne 9.9. 2020 od 13.00 do 17.30.

Listina kandidátů

Mgr. Milan Šnorek, ředitel Gymnázia Týn nad Vltavou

Stanovení podmínek a doporučení provozu školy pro školní rok 2020 – 2021 vzhledem k zpřísněným hygienickým a protiepidemickým opatřením v souvislosti s Covid – 19

Vstup do školy a organizace pohybu po škole

Upozorňujeme zaměstnance školy, zákonné zástupce dětí a žáků a zletilé žáky, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V této souvislosti žádáme o důslednou kontrolu zdravotního stavu výše uvedených osob. V případě příznaků infekčního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel…) musí tyto osoby zůstat v domácím léčení. Pokud bude mít někdo projevy infekčního onemocnění ve škole, musí být bezodkladně izolován a následně opustit školu (u nezletilých žáků v doprovodu zákonného zástupce).

Určení provozní zaměstnanci provádí vizuální kontrolu příchozích žáků (z hlediska příznaků infekčního onemocnění) do nástupu pedagogického dozoru (dle rozpisu). Učitelé v průběhu výuky i dozorů také věnují pozornost výše zmíněným příznakům. V případě zjištění těchto příznaků informují zdravotníka (Mgr. Procházková, v nepřítomnosti paní Ratajová). Po posouzení příznaků a dohodě s ředitelem bude rozhodnuto o dalším postupu. Pro potřeby izolace osob s příznaky bude vyčleněna samostatná místnost. Kancelář ředitele neprodleně informuje zákonné zástupce o nutnosti vyzvednutí žáka ze školy a nezbytnosti návštěvy praktického lékaře.

Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen. Žádáme zákonné zástupce žáků organizovat návštěvy školy pouze po předchozí domluvě (telefon, mail…).

U školních akcí budou preferovány ty, při nichž nedochází ke koncentraci vyššího počtu lidí a míšení žáků více tříd. O tradičních celoškolních akcích (Vánoční akademie, sportovní dny apod.) rozhodne vedení školy s dostatečným předstihem.

Aby nedocházelo k nepřiměřeným kontaktům mezi žáky různých tříd, omezíme přesouvání žáků do odborných učeben. Žákům doporučujeme omezit i pohyb na chodbách školy. Připomínáme, že po dobu rekonstrukce (cca polovina října) bude uzavřen suterén, dvůr a zadní vchod školy. Při organizaci TV bude možno vycházet z TV šaten kolem plotu ohraničujícího stavbu při zvýšené opatrnosti.

Hygienické podmínky a doporučení

Všichni učitelé průběžně žákům zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Dle informace MŠMT se předpokládá nošení roušek ve veřejných prostorech školy. Vzhledem k rozporuplnosti informací z médií budou všechny osoby ve škole mít vlastní roušku s sebou. O jejím použití budeme operativně informovat podle situace.

Jelikož je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy velmi důležitým preventivním faktorem, budou toto učitelé v každé vyučovací hodině provádět. Větrání společných prostor a šaten zajistí provozní zaměstnanci. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude probíhat vícekrát denně. Určení provozní zaměstnanci budou vyprazdňovat odpadkové koše minimálně jednou denně. Denně provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch provádí v učebnách vyučující učitelé a ve společných prostorách určení provozní zaměstnanci na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.

Kompletní Manuál k provozu škol od MŠMT ke stažení zde.

Milan Šnorek, ředitel školy  

Začátek školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

začátek nového školního roku se již kvapem blíží. S žáky se uvidíme v úterý 1. 9. 2020 v 8.05 v jejich třídách. Situace ve škole bude ovlivněna jak celospolečenskými omezeními souvisejícími s koronavirem, tak dobíhající rekonstrukcí školní kuchyně a jídelny. Ministerstvo školství již zaslalo manuál ohledně pravidel pobytu žáků ve škole. V nejbližších dnech zveřejníme na webových stránkách aplikaci těchto pravidel na podmínky naší školy.

Jak jsme Vás již v červnu informovali, budou vytvořeny dva rozvrhy – jeden po dobu rekonstrukce, druhý po jejím ukončení. Provizorní rozvrh bude zkrácený pro nižší ročníky. Vše se dozvíte ve svůj první školní den. Připomínáme, že školní kuchyně zatím nebude vařit (předběžně do poloviny října). Ve škole budete mít možnost v této době zakoupit omezený sortiment svačin.

Vynucenou změnou bude také přechod ze systému iŠkola na Škola OnLine. Změna je způsobena ukončením provozování iŠkoly. Nový systém bude částečně propojen s prostředím Office 365, ve kterém jste se učili pracovat v závěru školního roku. Během prvních školních dnů Vás všechny vhodnou formou seznámíme se základními funkcionalitami Školy OnLine (prostředí je do značné míry podobné iŠkole).

Uvědomujeme si, že tato doba není pro nikoho lehká a Vás se dotkne spousta změn. Nicméně věříme, že vše společnými silami úspěšně zvládneme.

Užijte si posledních prázdninových dní. Těšíme se na Vás.

Mgr. Milan Šnorek, Mgr. Monika Kneslíková

Výsledky přijímacího řízení do V. ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia pro školní rok 2020/2021 konaného dne 29.6.2020

Výsledky přijímacího řízení

Štítky: |

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2020/2021

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na této stránce (viz níže)
Pokračování článku 

Štítky: |

Anonymizované výsledky příjímacích zkoušek

Anonymizované výsledky PZ

Štítky: |

Koronavirus změnil systém výuky na vltavotýnském gymnáziu

Úterý 10. 3. 2020 začalo jako každý normální den. Všichni školáci šli jako obvykle do školy a vůbec netušili, že se jejich školní docházka během jednoho dne úplně změní. Měli jsme hodinu češtiny, když náhle pan ředitel zahájil rozhlasové vysílání.
Pokračování článku 

Štítky: |