Výchovné poradenství

 

 

Nacházíte se zde: > Dokumenty > Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

 

Výchovné poradenství – volba povolání

Informace pro rodiče

Studium na gymnáziu umožňuje získat úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Studium je tradičně náročné ale absolventi zvládnou dva světové jazyky, naučí se pracovat s výpočetní technikou a hlavně se naučí rychle vstřebávat a užívat poznatky a dovednosti z různých oborů lidské činnosti. Díky získaným znalostem a dovednostem se jen minimální počet absolventů dostává do evidence Úřadu práce.

Vltavotýnské gymnázium je svým zaměřením všeobecné. Od školního roku 2021/2022 roce byla rozšířena nabídka volitelných předmětů, např. o Přírodovědný seminář, Seminář opakovací z matematiky, Seminář z anglického jazyka – literatura a reálie, Seminář z matematiky na VŠ.

Ve volitelných předmětech získají studenti prohlubující a rozšiřující informace. Zájemci o daný obor často soutěží v předmětových olympiádách na školní, okresní, krajské i celostátní úrovni.

Na základě získaných znalostí a dovedností se naši absolventi dobře uplatňují v dalším studiu buď na vysokých školách nebo vyšších odborných školách. I když se některý náš maturant nedostane na vysokou školu, nemá problémy s uplatněním v praxi.

Kde získat informace o možnostech dalšího studia?

 1. Výchovný poradce pro volbu povolání
  Jiří Šálený- kontakt : saleny@gtnv.cz, informační schůzky rodičů (4x ročně),
  : 385 722 053
 2. Úřad práce České Budějovice: České Budějovice (uradprace.cz)
 3. Internetové adresy:ssvs.czwww.scio.cz, , www.vzdelani.czhttp://www.tutor.cz, http://www.europass.cz– studium v zahraničí, www.vysokeskoly.cz (adresář všech vysokých škol),
  www.msmt.cz (přehled všech soukromých VŠ, hodnocení Akreditační komise),  www.kampomaturite.cz (přehledy škol, zkušenosti, zajímavosti),
  test na volbu povolání: 
  www.infoabsolvent.cz
  a přednášek, možnost stažení některých přednášek.
 4. Noviny a časopisy
  Celostátní noviny zveřejňují data o řádném i dodatečném přijímacím řízení.
  V říjnu výchovný poradce objednává pro zájemce Učitelské noviny se seznamem fakult a vyšších odborných škol.
 5. Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice: Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice (pppcb.cz)
 6. Internetové stránky škol
 7. Návštěva Dnů otevřených dveří
  Termíny bývají v učitelských novinách, na internetových stránkách škol
  a u výchovného poradce.
 8. Kontakt s bývalými absolventy

Jak vybírat školu?

 1. Zvažte své možnosti a zájem o jednotlivé obory. Velký zájem je o studia práv, sociologie a psychologie. Na některých oborech přijmou ke studiu z deseti přihlášených jen jednoho žadatele. Pokud přesto je např.psychologie Váš životní cíl, podpořte své šance konkrétní prací ( středoškolská odborná činnost, práce pro nějakou organizaci apod.). Na technické obory se hlásí méně uchazečů a proto některé školy přijímají absolventy gymnázií bez přijímacích zkoušek.
  POZOR– na fakulty architektury a na umělecké školy se podávají přihlášky do konce října nebo do konce listopadu. Pokud jste v září v oktávě, máte na podání přihlášek na tyto školy jen dva, respektive tři měsíce !!
  Na ostatní vysoké školy se musí přihláška podat do konce února. Jihočeská fakulta a některé technické VŠ mají termín podání do poloviny respektive do konce března. Soukromé VŠ a všechny VOŠ mají své termíny. Na VOŠ doporučuji podat přihlášku raději dříve, budete mít větší šanci.
 2. Využijte možnosti podat více přihlášek – podejte si vždy jednu tzv. na jistotu na vyšší odbornou školu. Pokud totiž nebudete pokračovat ve studiu, ztrácí rodiče nárok na přídavky a na odpisy z daní.
 3. S množstvím přihlášek to však nepřehánějte. Za každou podanou přihlášku se platí administrativní poplatek kolem 500 Kč. Nestihnete se zúčastnit všech přijímacích zkoušek. Školy mohou mít zkoušky ve stejných termínech a účast na jiném přijímacím řízením není omluvou.
 4. Některé vysoké školy umožňují podání přihlášek přes internet – využijte toho, je to levnější a méně administrativně náročné.
 5. Při výběru školy využijte školních exkurzí nebo individuálních návštěv na Úřadu práce.
 6. Včas si objednejte učitelské noviny a navštivte Dny otevřených dveří.
 7. Některé technické VŠ a vyšší odborné škole přijímají i v létě.
 8. Na mnoha školách studují naši absolventi – ti Vás nejlépe informují o poměrech na jednotlivých fakultách a uplatnění v praxi.
 9. Pozorně si prostudujte materiály o jednotlivých školách u výchovného poradce.

Jak vyplnit přihlášku?

Na nástěnce výchovného poradenství (vedle učebny fyziky) je vyplněný vzor.

 1. STRANA:

Přihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok: (vyplňují maturanti z r. 2005) 2005/2006

Typ studijního programu: zaškrtněte podle Učitelských novin, u některých oborů se přijímá pouze do bakalářských (= tříletých), u některých do magisterských (= pětiletých)

Studium: prezenční

Vysoká škola: dle UN

Fakulta: dle UN (povinný údaj)

Studijní program: dle UN (povinný údaj)

Studijní obor: dle informací UN nebo fakulty se někdy může uvést více oborů

Jméno, příjmení, pohlaví, státní příslušnost: dle občanského průkazu

Národnost: nemusí se uvádět

Narození: napsat tak, aby byly všechny kolonky vyplněné

(např. 7.7.1984= 07.07.1984)

Adresa trvalého bydliště: dle občanského průkazu

Kontaktní adresa: kam chcete zasílat korespondenci

Střední školanázev: Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13

 • adresa:Havlíčkova 13, 375 01 Týn nad Vltavou
 • obor-název:Gymnázium- osmileté
 • JKOV:79-02-5/00
 • KKOV:79-41-K/801
 • IZO:60076062
 1. STRANA:

Uchazeč se hlásí: ze školy (nebo ze SŠ)

Prospěch podle výročních vysvědčení: opíšou se známky z vysvědčení na konci školního roku v kvintě, sextě, septimě a z pololetního vysvědčení v oktávě

Předměty: všechny na 1. straně vysvědčení kromě chování; na 2. straně všechny volitelné; nepíšou se známky z nepovinných předmětů; ze všech známek zapsaných na přihlášce se vypočítá průměr

Průměrný prospěch z vybraných předmětů: zapíše se průměr z předmětů, ze kterých děláte přijímací zkoušky

Záznamy o zájmu uchazeče ve vztahu ke zvolenému oboru: vše, co Vám může pomoci: např. účast v regionálních kolech předmětových olympiád (doložit diplomy), mimoškolní aktivity (vedení kroužků, oddílů, práce pro různé organizace), vlastní publikační činnost, seminární práce (pokud byla publikována nebo oponována někým mimo naší školu), úspěchy ve sportovních soutěžích (celostátní úroveň) atp.

 1. STRANA:

Prohlášení o pravdivosti údajů: doplní se aktuální datum a podpis

Vyplněné přihlášky dejte ke kontrole výchovnému poradci. Po kontrole a potvrzení od ředitelství školy nechte potvrdit od lékaře (pokud to VŠ vyžaduje) a odešlete doporučeně na adresu zvolené školy.

Kde a jak hledat práci

(Zpracováno podle časopisu Osobní finance, č.6/2005, str. 60-62)

První zprávou, kterou potenciální zaměstnavatel je životopis. Je důležité, aby byl přehledný, je pro personalistu jedinou vizitkou. Informace by měly být kvůli přehlednosti uvedeny co nejheslovitěji, maximální rozsah- 2 stránky A4.

 1. Osobní údaje- jméno, příjmení, titul, datum narození,kontaktní adresa, telefon, e-mail.
 2. Vzdělání- uvádí se pouze ukončené, neuvádí se základní škola. Údaje uvádějte chronologicky, začněte od posledního. Ke každé škole uveďte název, adresu, způsob ukončení, studovaný obor.
 3. Pracovní historie- opět od konce. Ke každému zaměstnání uveďte kontakt na firmu, náplň práce, dobu působení. Uvádí se i mateřská, vojenská služba a evidence na úřadu práce.
 4. Další vzdělávání- absolvování různých rekvalifikačních kursů, školení, tréninky, ze kterých máte osvědčení nebo certifikát. Vše uvádějte chronologicky.
 5. Jazykové znalosti –rozlišují se 4 úrovně- pasivně, slovem a písmem, aktivní komunikace, odborná terminologie.
 6. Specifické schopnosti- řidičský průkaz (skupina), znalost psaní na stroji, PC dovednosti (Word, Excel, Outlook, internet,…), ekonomické znalosti (účetnictví).
 7. Zájmy- podle sportů může personalista poznat, zda jste introvert nebo extrovert, případně jestli jste spíš individualita nebo týmový hráč.
 8. Reference- je nepovinná rubrika- mohou přinést body navíc, některé firmy reference vyžadují.
 9. Přílohy
 10. Místo datum podpis

Motivační dopis- je úřední dopis se všemi náležitostmi.

Dopis by měl obsahovat:

 1. o jakou pozici se ucházíte
 2. jak jste se o ní dozvěděli
 3. proč si myslíte, že je místo pro vás vhodné
 4. co jste v minulosti dokázali
 5. na co si v budoucnosti troufáte
 6. proč byste byl pro firmu přínosem

Cílem dopisu je přesvědčit personalistu o vašich dovednostech a ulehčit mu orientaci v životopisu. Proto vyzdvihněte ty vlastnosti a profesní zkušenosti, které se nejvíce blíží požadavkům budoucího zaměstnavatele.

Internetové adresy se seznamy volných míst:

Existují i poskytovatelé personálních služeb- seznam členů – www.apps.cz.

Mgr. Jiří Šálený – výchovný poradce