Přijímací řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

I) Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky

Ředitel Gymnázia, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 (dále jen ředitel školy) rozhodl v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, o konání 2. kola přijímací zkoušky do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2017/2018, kód studijního oboru 79-41-K/81, studijní obor Gymnázium (dále jen přijímací zkouška).

II) Termín přijímací zkoušky

Ředitel školy stanovil pro druhé kolo přijímací zkoušky termín pátek 22. 6. 2018. Pozvánku obdrží uchazeč o studium nejpozději 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

III) Termín a způsob podání přihlášky ke studiu na týnském gymnáziu

Přihlášku ke studiu lze např. stáhnout z webu ministerstva školství (www.msmt.cz). Vyplněnou přihlášku vyplní příslušná ZŠ. Úplnou a potvrzenou přihlášku doručí zákonný zástupce osobně do kanceláře ředitele či odešle doporučeně poštou ředitelství gymnázia nejpozději do 13. 6. 2018.

Pozn. 1: V případě, že není přihláška potvrzena základní školou, lze ji doručit na střední školu spolu s úředně ověřeným vysvědčením ze ZŠ ze 4. a 5. třídy.

Pozn. 2: Zdravotní potvrzení nevyžadujeme.

Mgr. Karel Hájek
ředitel školy

Kritéria 2. kola přijímací zkoušky


Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení – květen 2018

Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení – duben 2018

Výsledky přijímacího řízení

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení z 1. a 2. termínu

Výsledky didaktických testů 1. a 2. termínu JPZ obdrží ředitel školy v pátek 27. 4. 2018 do 12:00. Nejpozději 2. 5. 2018 bude zveřejněn anonymizovaný seznam přijatých uchazečů, kterým se rozhodnutí o přijetí nezasílá, a to na webových stránkách školy a na vývěsce na budově školy. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí do vlastních rukou. Uchazeči se mohou v pondělí 30. 4. 2018 od 8.00 do 11.00 po předchozí domluvě dostavit k řediteli školy k nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů.

Přijatí uchazeči potvrdí nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění zájem o studium na naší škole odevzdáním zápisového lístku v kanceláři školy.


Gymnázium Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2018/2019

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na této stránce (viz níže)

Termín odevzdání přihlášek do 1. března 2018 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška (M, ČJ)

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu vydá příslušná ZŠ

Informační schůzka gymnázia 25. 1. 2018 v 16:00 hod. v budově školy (učebna chemie – přízemí)

Program:
Poskytnutí bližších informací o studiu, podmínkách 
a kritériích přijímacího řízení.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 725 032 589 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Jednotná kritéria pro přijetí

Jednotná kritéria pro přijetí