Doplňující volby do Školské rady

Vzhledem k tomu, že dnem 3. 2. 2016 skončila v souladu s § 167, odst. f) zákona č. 561/2004 Sb. funkce členky Školské rady p. Jany Kupkové, oznamuje ředitel školy, že proběhnou doplňující volby na uvolněné místo volené zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy.

Ve dnech 16. a 17. 3. 2016 byly po třídách svolány oprávněné osoby, kterým bylo oznámeno, že proběhnou dodatečné volby tajným hlasováním v termínu 14. 4. 2016 od 11.00 do 16.30 hodin v budově Gymnázia, Havlíčkova 13, Týn nad Vltavou ve sborovně školy. Účastníci shromáždění byli vyzváni k podání návrhů. Zároveň jim bylo sděleno, že listina kandidátů bude zveřejněna dne 18. 3. 2016 na nástěnce vedle ředitelny a na webových stránkách školy.

Po projednání s rodiči a zletilými žáky byli navrženi dva kandidáti pro doplňující volby do Školské rady na zbytek volebního období, tj. do 31. 8. 2017.

Listina kandidátů:

  • Marcela Bartušková, hospodářka a účetní školy, dcera navštěvuje VII. ročník, další její dcera již naše gymnázium absolvovala
  • Martina Rečková, pedagog volnočasových aktivit MěDDM Týn nad Vltavou, zákonný zástupce žáků II. a V. ročníku našeho gymnázia

Mgr. Karel Hájek, ředitel školy

Trvalý odkaz na tento příspěvek.