Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

I) Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky

Ředitel Gymnázia, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 (dále jen ředitel školy) rozhodl v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, o konání 2. kola přijímací zkoušky do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2017/2018, kód studijního oboru 79-41-K/81, studijní obor Gymnázium (dále jen přijímací zkouška).

II) Termín přijímací zkoušky

Ředitel školy stanovil pro druhé kolo přijímací zkoušky termín pátek 22. 6. 2018. Pozvánku obdrží uchazeč o studium nejpozději 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

III) Termín a způsob podání přihlášky ke studiu na týnském gymnáziu

Přihlášku ke studiu lze např. stáhnout z webu ministerstva školství (www.msmt.cz). Vyplněnou přihlášku vyplní příslušná ZŠ. Úplnou a potvrzenou přihlášku doručí zákonný zástupce osobně do kanceláře ředitele či odešle doporučeně poštou ředitelství gymnázia nejpozději do 13. 6. 2018.

Pozn. 1: V případě, že není přihláška potvrzena základní školou, lze ji doručit na střední školu spolu s úředně ověřeným vysvědčením ze ZŠ ze 4. a 5. třídy.

Pozn. 2: Zdravotní potvrzení nevyžadujeme.

Mgr. Karel Hájek
ředitel školy

Kritéria 2. kola přijímací zkoušky

 
Trvalý odkaz na tento příspěvek.