Organizace vzdělávání na GTNV 20.11. 2020

Vážení, vzhledem k nově vydaným pokynům MŠMT Vás informujeme o změnách v organizaci vzdělávání:

Provozní informace

1) Od středy 25. 11. 2020 se vrací žáci oktávy k prezenčnímu vzdělávání ve škole. Ostatní ročníky se do pátku 27. 11. 2020 vzdělávají distančně podle dříve nastavených pravidel. Do konce daného týdne nebude ještě v provozu školní jídelna ani prodej svačin. Uvedení školní jídelny do provozu se zdrželo vlivem delších dodacích lhůt dodavatelů a povolovacích orgánů vzhledem k situaci kolem Covid-19. Pokud vše proběhne podle plánu, školní jídelna začne vařit od pondělí 30. 11. 2020. Prozatím nebudou probíhat hodiny tělesné výchovy.

2) Od pondělí 30. 11. 2020 se kromě žáků oktávy prezenčně vzdělávají žáci primy až kvarty, ale rotačním způsobem, tedy týden prezenční výuky a týden distanční výuky. Rozvrh a harmonogram distanční i prezenční výuky všech tříd se od tohoto data mění z důvodu znovuzprovoznění školní jídelny a nastavení přísnějších hygienických pravidel provozu školy. Konkrétní podobu nových rozvrhů tříd a konkrétní rozpis střídání (distanční a prezenční výuky) tříd primy až kvarty Vám zpřístupníme během následujícího týdne. Prozatím nebudou probíhat hodiny tělesné ani hudební výchovy.

3) I nadále pokračuje vzdělávání distančním způsobem pro žáky kvinty až septimy, od 30. 11. 2020 ale podle nového rozvrhu a harmonogramu online hodin. Konkrétní podobu nového rozvrhu a harmonogramu online hodin zpřístupníme v týdnu od 23. 11. 2020.

Hygienické informace

1) Pravidelné větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut o přestávkách a zároveň alespoň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.

2) Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (je nutné mít alespoň 2 čisté roušky s sebou). Je-li nutné, aby žáci viděli při výuce ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

3) Každá osoba ve škole má povinnost si po příchodu do školy a při každém vstupu do učebny vydezinfikovat ruce.

4) Jsou umožněny individuální konzultace ve škole (1 žák a 1 pedagog), u kterých může být přítomen také zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzdělávání distančním způsobem. Konzultace může proběhnout po předchozí domluvě s ředitelem školy.

5) V případě jakýchkoli příznaků, které mohou znamenat nakažení koronavirem Covid-19 (rýma, kašel, zvýšená teplota, ztráta chuti nebo čichu apod.) je zakázán vstup takovéto osoby do školy. Pokud tato osoba byla v předchozích 5 dnech ve škole, má povinnost bezodkladně informovat ředitele školy.

6) Ve školní jídelně bude uzpůsoben výdej obědů tak, aby se zajistily hygienické podmínky nařízené MŠMT. Můžou se zde stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci přítomní na pracovišti, ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou odebrat stravu zpúsobem, který upřesníme v příštím týdnu v nádobách určených k přenosu obědů. V prostorách školy musí všechny osoby nosit roušky s výjimkou doby konzumace stravy. Bližší informace o vydávání obědů Vám sdělíme v týdnu od 23. 11. 2020.

Ředitel školy Mgr. Milan Šnorek

Trvalý odkaz na tento příspěvek