Informace k organizaci výuky VIII a zajištění ochrany zdraví ve škole

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy bude probíhat podle těchto principů:

 • Nepřipouští se shromažďování osob před školou
 • Před školou budou dodržovány odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák i zaměstnanec bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a 2 sáčky na uložení roušek.
 • Žáci se v průběhu dne mohou pohybovat jen v patrech, ve kterých probíhá jejich výuka (samozřejmě s výjimkou návštěvy toalet pokud nejsou ve stejném patře a příchodu a odchodu ze školy). Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin stanoví ředitel školy s ohledem na předměty či zkoušky v rámci závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky či absolutoria v konzervatořích. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy (viz. „Harmonogram konzultací VIII“)
 • Maximální počet žáků ve skupině bude 15 s tím, že jeden žák bude sedět sám v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku (vhodné mít dva sáčky, jeden na čisté a jeden na použité roušky).
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na závěrečnou nebo maturitní zkoušku, nebo absolutorium.
 • Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Vyučující po každém vyučovacím bloku (vyučovací hodina nebo dvě) vydezinfikují pracovní místa žáků i učitele a vše, co bylo v hodině používáno (kliky, spínače, klávesnice, apod.), zároveň učebnu vyvětrají alespoň jednou za hodinu minimálně 5 minut.
 • Bude vedena evidence o docházce žáků do školy v systému iŠkola.

  V budově školy

 • Žáci se v průběhu dne mohou pohybovat jen v patrech, v nichž probíhá jejich výuka (samozřejmě s výjimkou návštěvy toalet, pokud nejsou ve stejném patře, a příchodu a odchodu ze školy), zakazuje se používání výtahu.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu. O podezření jsme povinni informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky, kteří přišli do kontaktu s výše uvedeným žákem, umístíme do jiné místnosti nebo do vnějšího areálu školy.

Vydáno v souladu s dokumentem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020“ z 30. 4. 2020

V Týně nad Vltavou, 5. 5. 2020

Mgr. Milan Šnorek
ředitel školy     

Info hygiena oktáva

Trvalý odkaz na tento příspěvek.