Informace o konání MZ ve školním roce 2019/2020

1. Termín zahájení MZ
Pokud bude umožněna přítomnost studentů ve škole nejpozději 1. června 2020, bude MZ zahájena nejdříve 21 dnů od dne otevření školy. Zkoušky se mohou protáhnout do 1. týdne v červenci. Časové schéma vyhlásí MŠMT.

2. Z čeho se bude MZ skládat
Zkoušky, které má student přihlášené, odpadají písemné práce z českého jazyka a písemné práce z cizího jazyka (zůstávají didaktické testy a profilové zkoušky).

3. Náhradní způsob vykonání MZ
Pokud by škola nebyla otevřena ani k 1. červnu 2020, bude MZ konána náhradním způsobem. Škola vytvoří průměr známek z obsahově shodných předmětů nebo z předmětů, které mají přímou vazbu na zkušební předměty MZ – ze 3 posledních vysvědčení studenta. Pokud student neprospěl nebo nebyl klasifikován za 1. pololetí posledního ročníku, musí vykonat komisionální zkoušku. Bude-li zkouška neúspěšná, může požádat o opakování ročníku, k maturitě není připuštěn. Pokud bude student chtít vykonat MZ řádným způsobem, bude mu to umožněno v podzimním zkušebním termínu.

4. Kdy student přestává být studentem školy
Pokud úspěšně vykonal MZ, přestává být studentem školy dnem následujícím po dni konání MZ. Pokud MZ nevykonal úspěšně, přestává být studentem 30. 6. 2020 (pokud se MZ koná později, pak dnem následujícím po konání MZ).

ředitel školy
Mgr. Milan Šnorek

Trvalý odkaz na tento příspěvek.