Stanovení podmínek a doporučení provozu školy pro školní rok 2020 – 2021 vzhledem k zpřísněným hygienickým a protiepidemickým opatřením v souvislosti s Covid – 19

Vstup do školy a organizace pohybu po škole

Upozorňujeme zaměstnance školy, zákonné zástupce dětí a žáků a zletilé žáky, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V této souvislosti žádáme o důslednou kontrolu zdravotního stavu výše uvedených osob. V případě příznaků infekčního onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel…) musí tyto osoby zůstat v domácím léčení. Pokud bude mít někdo projevy infekčního onemocnění ve škole, musí být bezodkladně izolován a následně opustit školu (u nezletilých žáků v doprovodu zákonného zástupce).

Určení provozní zaměstnanci provádí vizuální kontrolu příchozích žáků (z hlediska příznaků infekčního onemocnění) do nástupu pedagogického dozoru (dle rozpisu). Učitelé v průběhu výuky i dozorů také věnují pozornost výše zmíněným příznakům. V případě zjištění těchto příznaků informují zdravotníka (Mgr. Procházková, v nepřítomnosti paní Ratajová). Po posouzení příznaků a dohodě s ředitelem bude rozhodnuto o dalším postupu. Pro potřeby izolace osob s příznaky bude vyčleněna samostatná místnost. Kancelář ředitele neprodleně informuje zákonné zástupce o nutnosti vyzvednutí žáka ze školy a nezbytnosti návštěvy praktického lékaře.

Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen. Žádáme zákonné zástupce žáků organizovat návštěvy školy pouze po předchozí domluvě (telefon, mail…).

U školních akcí budou preferovány ty, při nichž nedochází ke koncentraci vyššího počtu lidí a míšení žáků více tříd. O tradičních celoškolních akcích (Vánoční akademie, sportovní dny apod.) rozhodne vedení školy s dostatečným předstihem.

Aby nedocházelo k nepřiměřeným kontaktům mezi žáky různých tříd, omezíme přesouvání žáků do odborných učeben. Žákům doporučujeme omezit i pohyb na chodbách školy. Připomínáme, že po dobu rekonstrukce (cca polovina října) bude uzavřen suterén, dvůr a zadní vchod školy. Při organizaci TV bude možno vycházet z TV šaten kolem plotu ohraničujícího stavbu při zvýšené opatrnosti.

Hygienické podmínky a doporučení

Všichni učitelé průběžně žákům zdůrazňují zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Dle informace MŠMT se předpokládá nošení roušek ve veřejných prostorech školy. Vzhledem k rozporuplnosti informací z médií budou všechny osoby ve škole mít vlastní roušku s sebou. O jejím použití budeme operativně informovat podle situace.

Jelikož je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy velmi důležitým preventivním faktorem, budou toto učitelé v každé vyučovací hodině provádět. Větrání společných prostor a šaten zajistí provozní zaměstnanci. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení bude probíhat vícekrát denně. Určení provozní zaměstnanci budou vyprazdňovat odpadkové koše minimálně jednou denně. Denně provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch provádí v učebnách vyučující učitelé a ve společných prostorách určení provozní zaměstnanci na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.

Kompletní Manuál k provozu škol od MŠMT ke stažení zde.

Milan Šnorek, ředitel školy  

Trvalý odkaz na tento příspěvek